Stanovy občianského združenia

              „Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc“ 
                                           pri Kysuckom múzeu v Čadci
 
                                                               
                                                                  ČL. 1
                                                   Základné ustanovenia 
1. Občianske združenie Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc (ďalej iba združenie) je dobrovoľné, verejnoprospešné združenie občanov a organizácii pôsobiacich v regióne Kysúc.
2. Sídlom združenia je: Moyzesova 50, 022 01 Čadca
3. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

                                                                  ČL. 2
                                                  Cieľ a činnosť združenia 
1. Región Kysúc je oblasťou Slovenska, ktorá je bohatá na kultúrne i historické dedičstvo, pamiatky a tradície našich predkov. Uvedomujúc si túto skutočnosť sa občania i organizácie, ktoré majú pozitívny vzťah k tomuto dedičstvu, ako aj zanietenie i chuť zachovať ho pre budúce generácie, v spolupráci a pod odborným vedením odborných pracovísk pôsobiacich v danom regióne, združili za účelom:
a)  pomoci pri uchovávaní a prezentácií duchovných a hmotných hodnôt regiónu Kysúc
b)  mapovanie a prezentácie a publikovanie ľudového folklóru Kysúc
c)  výskumu a prezentácie života a kultúry kysuckého ľudu v minulosti
d)  zvyšovania vedomosti obyvateľov regiónu Kysúc o historických i kultúrnych tradíciách
e)  formy a obsah spolupráce presne upresní vzájomná zmluva medzi občianskym združením a Kysuckým múzeom 
2. Združenie bude pre naplnenie svojich cieľov:
a)  participovať na organizovaní vzdelávacích programov (školy ľudových remesiel) zamerané na revitalizáciu remesiel, tradičných v regióne Kysúc, ktoré môžu zvýšiť atraktivitu vo vzťahu k cestovnému ruchu
b)  v súčinnosti s odbornými organizáciami v regióne a pod ich metodickým vedením spolupracovať na záchrane a obnove kultúrneho dedičstva
c)  spolupracovať s folklórnymi skupinami a súbormi z Kysúc, ktorí sú pokračovateľmi ľudových tradícií našich predkov
d)  pod vedením odborných pracovníkov Kysuckého múzea a iných odborných pracovísk v regióne Kysúc aktívne sa zúčastňovať na podpore snáh a aktivít mládeže (Strom života atď.) pri záchrane, obnove a zveľaďovaní pamiatok v našom regióne ako napr. Historickej lesnej úvraťovej železnice – národnej kultúrnej pamiatky, stavieb ľudovej architektúry, a pod.  

                                                                  ČL. 3
 
                                                               Členstvo
 
1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, jeho cieľmi a uhradí zápisné a členský ročný poplatok.
2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a uhradením zápisného.
4. Dokladom členstva v združení je zápis v členskej knihe.
5. Na návrh predsedníctva alebo 20% členov združenia je možné udeliť čestné členstvo v združení, na ktoré sa nevzťahujú povinnosti o platení zápisného a členského poplatku. Za čestného člena združenia môže byť prijatá osobnosť, ktorá v podstatnej miere prispieva k zvýšeniu dobrého mena združenia.
6. Zánik členstva v združení je možný:
     a)  vystúpením zo združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
     b)  úmrtím člena združenia
     c)  zánikom združenia
     d)  vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia predsedníctva združenia – v prípade, že:
     1.  člen združenia neuhradí príspevok ani po výzve
     2.  člen združenia koná v mene združenia v rozpore s cieľmi združenia
     3.  člen združenia poškodzuje dobré meno združenia
     4.  člen združenia spôsobil svojím konaním združeniu škodu

                                                                  ČL. 4
 
                                                  Práva a povinnosti členov
 
1. Člen združenia má právo najmä:
     a)  podieľať sa na činnosti združenia
    
b)  voliť a po dovŕšení 18 rokov byť volený do orgánov združenia
    c)  obracať sa na orgány združenia s podnetmi či sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
    d)  byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.
2. Povinnosti člena sú najmä:
     a)  dodržiavať stanovy združenia
     b)  plniť uznesenie orgánov združenia
     c)  aktívne sa podieľať na činnosti orgánov združenia
     d)  aktívne sa podieľať na činnosti združenia
     e)  uhradiť zápisné do združenia (výšku členského určí členská schôdza)
     f)  platiť členské príspevky (výšku členského určí členská schôdza)                  

                                                                  ČL.5
                                                       Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
     a)  členská schôdza
     b)  predsedníctvo
     c)  výkonný orgán – riaditeľ združenia
     d)  kontrolná komisia

                                                                  ČL. 6  
                                                        Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia tvorená všetkými členmi združenia, ktorí majú splnené ku dňu konania členskej schôdze svoje povinnosti voči združeniu.
2. Členská schôdza najmä:
     a)  schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
     b)  volí a odvoláva členov predsedníctva
     c)  volí a odvoláva členov kontrolnej komisie
     d)  schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
    
e)  schvaľuje rozpočet združenia a správu o hospodárení
    
f)  rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia
3. Zasadnutie členskej schôdze zvoláva predsedníctvo združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka.
4. Predsedníctvo je povinné zvolať Členskú schôdzu do jedného mesiaca, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia
5. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
6. V prípade, že na Členskej schôdzi nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, posunie predseda (predsedajúci) začiatok Členskej schôdze o jednu hodinu.
7. Ak ani po posunutí začiatku Členskej schôdze ne je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, rozhodujú prítomní členovia združenia.
8. Rozhodnutie členskej schôdze musí byť potvrdené súhlasom 3/5 väčšiny prítomných členov.  

Čítať celý článok...
 

Netradičné v tradičnom

Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok KYSÚC v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Kysuckým múzeom v Čadci zorganizovalo projekt na podporu prezentácie a tvorby, ktorá v regióne Kysúc tvorivo kombinuje postupy folklórnej hudby so súčasnou populárnou (boli zakúpené CD nosiče, vyrobené propagačné materiály – plagáty) a táto tvorba bola zaradená do letnej programovej ponuky Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Úlohou projektu je podpora tvorby v regióne, ktorá je tvorivou syntézou ľudovej hudby a progresívnych hudobných žánrov (etno – rock a pod.) za účelom oslovenia predovšetkým mladej generácie a vzbudenia jej záujmu o hudobný folklór modernými aranžmánmi. Projekt tiež podporil programovú ponuku Múzea kysuckej dediny zaradením tohto typu tvorby do štruktúry podujatí v skanzene, s cieľom prezentovať moderné trendy etnohudby.  V letnom programe Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici vo Vychylovke sa predstavila okrem iných kapiel aj folk – rocková kapela Kysucká muzika z Čadce, ktorá vydala CD s názvom „Po našom“, kde v piesňach kombinuje rôzne žánre hudby napr. folk, rock, R&B a iné, ktorými si získava fanúšikov rôznej vekovej kategórie. Propagačné materiály (plagáty, CD – nosiče) boli návštevníkom k dispozícii na realizovaných podujatiach v skanzene. O tvorbu folk – rockovej kapely bol veľký záujem a rovnako aj o propagačné materiály. Projekt bol realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Vychylovka fest

Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok KYSÚC srdečne pozýva všetkých fanúšikov folku a rovnako aj fanúšikov rocku a iných moderných žánrov hudby do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke na podujatie realizované Žilinským samosprávnym krajom v spolupráci s Kysuckým múzeom s názvom VYCHYLOVKA FEST 2013, ktoré sa  uskutoční 22. 09. 2013 od 14:00 hod. . Tešiť sa môžete na kapely Nebeská muzika, Arzén a Kysucká muzika. Na podujatí budú pre návštevníkov k dispozícii propagačné materiály a CD s názvom „Po našom“ folk – rockovej kapely Kysucká muzika, ktorá prezentuje folklór kysuckého regiónu v podobe ľudových piesní inovatívnym spôsobom. V piesňach sú použité prvky rocku, popu a iných žánrov. Projekt „Netradičné v tradičnom“  je realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Pozvánka na deň otvorených dverí

V múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke sa dňa 25.08.2013 uskutoční deň otvorených dverí, na ktorom sa o 13:30 hod. predstaví folk – rocková kapela Kysucká muzika, ktorá tvorivo kombinuje ľudové piesne s prvkami rocku a iných moderných žánrov hudby. Na podujatí budú mať návštevníci možnosť zoznámiť sa s ňou a jej tvorbou aj prostredníctvom propagačných materiálov a rovnako aj CD kapely Kysucká muzika s názvom „Po našom“, ktoré vyšlo len pred nedávnom. Projekt „Netradičné v tradičnom“  je realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok KYSÚC Vás týmto na podujatie srdečne pozýva.

 


zsk_logo
Zriaďovateľ
eu
 logo_pl_sk logo_sk_cz  trenc_sam_kraj
Správca Fondu mikroprojektov
SR-ČR 2007-2013