Vedecká rada

Untitled document


Členovia vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci
Dr.h.c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc, FiF Trnavskej univerzity
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Biskup nitrianskej diecézy
Mgr. Iveta Floreková, historička, Oravské múzeum
PhDr. Elena Beňušová, etnografka, Oravské múzeum
Ing. Miloš Dudáš, CSc., riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina
PhDr. Anna Kiripolská, etnografka, SNM – Etnografické múzeum Martin
PhDr. Peter Bednár, archeológ, Archeologický ústav SAV
Mgr. Richard Lacko, PhD., historik, Biskupský úrad Banská Bystrica
RNDr. Viktória Urbanová, CSc., botanička, Považské múzeum Žilina
Doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., etnografka, Ústav etnológie SAV
PaedDr. Mária Jagneššáková, riaditeľka, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne
Mgr. Martin Krupa, riaditeľ, Liptovské múzeum v Ružomberku
PaedDr. Zbyšek Ondřeka, riaditeľ, Múzeum Těšínska v Českom Těšíne
Doc. Mgr. Pavol Matula, PhD., Katedra histórie PF UK v Bratislave
Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., pedagóg, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Štatút vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci

1. Vedecká rada Kysuckého múzea v Čadci (ďalej len KM) je poradným a iniciatívnym orgánom riaditeľa pri riešení zásadných koncepčných otázok múzejnej práce KM
2. Vedecká rada odporúča a navrhuje riaditeľovi  KM metódy a formy (prostriedky) odbornosti múzejnej práce
3. Vedecká rada sa vyjadruje k ročným i perspektívnym plánom a k zhodnoteniu činnosti KM
a) vo vedeckovýskumnej činnosti
b) v akvizičnej a dokumentačnej činnosti
c) vo výstavnej a expozičnej činnosti
d) v oblasti obnovy nehnuteľných kultúrnych pamiatok
e) v oblasti systémového riešenia činnosti a prevádzky MKD a HLÚŽ v Novej Bystrici – Vychylovke        
4.Vedeckú radu zvoláva riaditeľ KM podľa potreby a aktuálnosti, najmenej však 2x ročne. Program zasadnutia pripravuje riaditeľ KM
5. Predsedom Vedeckej rady je riaditeľ, v jeho neprítomnosti ním poverený zástupca. Agendu Vedeckej rady vedie tajomník, menovaný riaditeľom múzea
6. Vedecká rada môže rokovať za prítomnosti najmenej polovice členov
7. Vedecká rada sa o výsledkoch uznáša formou odporúčania pre riaditeľa KM
8. K riešeniu špeciálnych problémov môže riaditeľ KM prizvať zástupcov špecializovaných organizácii a pracovísk, resp. externých odborníkov
9. Členov Vedeckej rady menuje a odvoláva riaditeľ KM na funkčné obdobie tri roky
10. Členstvo vo Vedeckej rade je čestné
11. Administratívne práce spojené s činnosťou Vedeckej rady zabezpečuje Kysucké múzeum, podobne aj materiálne zabezpečenie zasadnutí (cestovné, stravné a iné výdavky)
Tento štatút Vedeckej rady nadobúda účinnosť dňa  16. júna 2008
 


zsk_logo
Zriaďovateľ
eu
 logo_pl_sk logo_sk_cz  trenc_sam_kraj
Správca Fondu mikroprojektov
SR-ČR 2007-2013