skanzen oscadnicka chalupaZÁMER a PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016/KM o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

 

Vyhlasovateľ OVS / a budúci prenajímateľ:

Názov:                                   Kysucké múzeum v Čadci

Sídlo:                                     Moyzesova 50, 022 01  Čadca

IČO:                                       36145076

DIČ:                                       2021439563   

Štatutárny orgán:                   MVDr. Miloš Jesenský, PhD. , riaditeľ 

Kontaktná osoba:                   Mgr. Zuzana Plevková 

Tel. kontakt:                          041/432 13 86

                                                            e-mailová adresa:                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

so súhlasom zriaďovateľa - Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

vyhlasuje podľa § 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž (ďalej len ,,OVS“ alebo ,,súťaž“) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme v súlade s § 9a ods. 9 v spojení s § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. Čl. 22 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja a súčasne zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou obchodnej verejnej súťaže.

 

ČL.I

Predmet OVS

1. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

 

Predmetom súťaže na prenechanie majetku do užívania formou zmluvy o nájme je súbor tohto majetku:

 

 1. objekt "Archív" (bez s. č.) o výmere 22 m2, postavený na pozemku p. č. KN-C 11036/21 - trvalé trávnaté porasty, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nová Bystrica. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 957,
 2. hnuteľný majetok nachádzajúci sa v objekte uvedenom v písm. a) tohto odseku, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok,
 3. objekt "Krčma z Korne" (bez s. č.) o výmere 167 m2, postaveného na pozemku p. č. KN-C 11135 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nová Bystrica v areáli Skanzenu Vychylovka. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 957,
 4. hnuteľný majetok nachádzajúci sa v objekte uvedenom v písm. c) tohto odseku, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok,
 5. priestor „bufet“ o výmere 38 m2, ktorý je súčasťou Moultifunkčného objektu (s. č. 1185), postaveného na pozemku KN-C p. č. 11136/7, zapísaný na LV č. 957 ako stavba so súpisným číslom 1185, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nová Bystrica v areáli Skanzenu Vychylovka,  
 6. hnuteľný majetok nachádzajúci sa v objekte uvedenom v písm. e) tohto odseku, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok,
 7. objekt "Oščadnický dom" (bez s. č.) o výmere 147 m2, postaveného na pozemku p. č. KN-C 11133 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nová Bystrica v areáli Skanzenu Vychylovka. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 957

  (ďalej spolu majetok aj „predmet nájmu“ alebo „predmet OVS“).

 

2. Stručný popis predmetu OVS:

 

Majetok uvedený v čl. I osd.1. písmene a) až g), ponúknutý na prenájom, je v správe Kysuckého múzea v Čadci, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Vyhlasovateľ Obchodnej verejnej súťaže umožní každému uchádzačovi, aby si majetok prezrel pred jeho prihlásením sa do OVS a zistil, či objekty na prenájom uvedené v čl. I. ods. 1 písm. a) c) e) a g) spĺňajú požiadavky stanovené príslušnými orgánmi na uvedenie priestorov do prevádzky za účelom nájmu uvedeným v čl. II ods. 1. týchto podmienok (najmä zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Pozn.: Podmienkou prenajatia je prenájom súboru majetku uvedeného v čl.1 ods.1 písm. a ) až g) tzn., potenciálny uchádzač OVS musí mať záujem o prenájom súboru  majetku uvedeného v písm. a) až g)).

Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť telefonicky s kontaktnou osobou vyhlasovateľa - Mgr. Zuzana Plevková  tel. 041/4321386, bližšie informácie na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

ČL.II

Podmienky OVS

 1. Účel nájmu:

 1.  Objekt uvedený v Čl. 1 ods. 1 písm. a) spolu s hnuteľným majetkom uvedeným v písm. b) sa prenajíma za účelom prevádzkovania, poskytovania rýchleho              občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.
 2.  Objekt  uvedený v Čl. 1 ods. 1 písm. c) spolu s hnuteľným majetkom uvedeným v písm. d) sa prenajíma za účelom poskytovania pohostinských služieb, výroby       hotových jedál a rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.
 3. Objekt  uvedený v Čl. 1 ods. 1 písm. e) spolu s hnuteľným majetkom uvedeným v písm. f)  sa prenajíma za účelom poskytovania pohostinských služieb, výroby  hotových jedál a rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.
 4.  Objekt  uvedený v Čl. 1 ods. 1 písm. g) sa prenajíma za účelom predajne suvenírov.

 

 1. Doba nájmu:

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú najskôr od 24.6.2017 (po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu víťazom súťaže) do 31.10.2021.

 

 

Nájomné a služby spojené s užívaním predmetu nájmu, obsah zamýšľanej nájomnej zmluvy:

 1. Nájomné bude určené v zmysle výsledku súťaže, pričom vyhlasovateľ do tejto súťaže  stanovuje podmienky tak, že:

Minimálna výška nájomného za celý predmet nájmu je 4 298,30 €/rok. Uchádzačom ponúknutá výška nájomného za celý predmet nájmu bude jediným kritériom hodnotenia súťažných návrhov podľa Čl. II bod 4.3 písm. b) týchto podmienok.

(V nájomnom nie sú zahrnuté platby za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Výška úhrad za služby spojená  s nájmom nie je kritériom vyhodnotenia súťažných ponúk. Aktuálna výška úhrad za služby spojené s nájmom  bude stanovená pri podpise nájomnej zmluvy.)

 

 1. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

-        Nájomca bude povinný platiť prenajímateľovi okrem nájomného za celý predmet nájmu (ročné nájomné bude platené v mesačných platbách v podiele 1/12 ročného nájmu na základe faktúry vystavenej prenajímateľom) aj mesačné úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu paušálne, ktoré budú bližšie definované v nájomnej zmluve,

-        prenajímateľ je oprávnený dohodnuté nájomné jednostranne zvýšiť z dôvodu rastu spotrebiteľských cien (inflácie) až do výšky zodpovedajúceho indexu rastu spotrebiteľských cien za uplynulý kalendárny rok na základe každoročného vyhlásenia Štatistického úradu SR.

-        Nájomca bude mať v predmete nájmu najmä tieto povinnosti:

f) povinnosť zabezpečovať v plnom rozsahu na svoje náklady dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri užívaní predmetu nájmu, najmä vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení,

        - uvedenom v Čl. I ods.1.) písm. c) týchto podmienok  sortiment jedál, ktorý bude žiadaný návštevníkmi Skanzenu Vychylovka s dôrazom na tradičnú ľudovú kuchyňu a zároveň, ktorý bude zodpovedať aj zásadám správnej výživy za účelom poskytovania stravovania zamestnancom Kysuckého múzea v Čadci. Nájomca rovnako  zabezpečí obsluhu v ľudových krojoch a servírovanie jedál na servise s ľudovou tematikou. 

       - uvedenom v Čl. I. ods. 1) písm. a) a e) týchto podmienok obsluhu  v ľudových krojoch.

-     Prenajímateľ môže písomne vypovedať nájomnú zmluvu aj pred uplynutím dohodnutej doby nájmu s jednomesačnou výpovednou lehotou najmä z dôvodov, že :

               -  nájomca užíva priestor v rozpore so zmluvou; nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom; nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú priestor, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok; bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať priestor,

              -    nájomca porušuje povinnosti uvedené v písm. a), b) ,c), e), a p) tohto článku,

-     Prenajímateľ môže písomne vypovedať nájomnú zmluvu aj pred uplynutím dohodnutej doby nájmu s trojmesačnou výpovednou lehotou najmä z dôvodov, ak:

nájomca nesplní/ poruší ktorúkoľvek povinnosť/záväzok uvedenú v písm. d), f), g) h), i), j), k), l), m), n), o), tohto článku.

-        Nájomca môže vypovedať nájomnú zmluvu aj pred uplynutím dohodnutej doby nájmu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ak nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si priestor prenajal alebo sa  predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie.

-        Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy o nájme, ak objekty na prenájom uvedené v čl. I. ods.1  písm. a) c) e) a g) nespĺňajú požiadavky stanovené príslušnými orgánmi na uvedenie priestorov do prevádzky za účelom nájmu uvedeným v čl. II ods. 1. týchto podmienok (najmä zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prenajímateľ nezodpovedá za takto prípadné vzniknuté škody.

 

Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:

 

4.1. Súťaže sa môžu zúčastniť:

 1. právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (ďalej len ,,predkladateľ“ alebo ,,záujemca“) s predmetom činnosti, ktoré súvisia s prenajatím objektov na stanovený účel nájmu uvedený v čl. II. bode 1.1 až 1.4 týchto podmienok (poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, pohostinská činnosť, výroba hotových jedál pre výdajne, výroba, predaj suvenírov - maloobchodná činnosť...). Tzn. záujemca musí mať v predmete činnosti všetky služby, ktoré súvisia s prenajatím objektov na stanovený účel podľa čl. II. bod 1.1 až 1.4.

 1. právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (ďalej len ,,predkladateľ“ alebo ,,záujemca“) s predmetom činnosti, ktoré súvisia s prenajatím objektov na stanovený účel nájmu uvedený v čl. II. bode 1.1 až 1.3 týchto podmienok (poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, pohostinská činnosť, výroba hotových jedál pre výdajne, výroba, predaj suvenírov - maloobchodná činnosť...) s podmienkou, že záujemca pri podaní súťažného návrhu písomne zdokladuje, že podal príslušnému živnostenskému registru návrh na rozšírenie predmetu podnikania o činnosť za účelom prevádzkovania predajne, ktorá súvisí s prenajatím objektu na stanovený účel nájmu uvedený v čl. II. bode 1. písm. g) týchto podmienok (predaj suvenírov).

(Predkladateľ alebo záujemca  OVS musí mať záujem o prenájom súboru  majetku uvedeného čl.1 ods.1 písm. a ) až g).)

 

4.2. Spôsob a termín doručenia súťažných návrhov

Záujemcovia môžu predložiť svoje súťažné návrhy osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „OVS – 1/2016/KM ‒ NEOTVÁRAŤ“ na adresu:  Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca, alebo osobne na  sekretariát Kysuckého múzea v Čadci  najneskôr do 31.1.2017 do 14.00 hod. Lehota na doručenie ponúk predkladaných osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa sa považuje za dodržanú, ak ponuka bola doručená  na sekretariát vyhlasovateľa do dátumu a hodiny ukončenia podávania návrhov, t. j. najneskôr 31.1.2017 do 14.00 hod. Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

 

4.3. Súťažný návrh (ponuka) musí obsahovať najmä :

a) identifikačné údaje záujemcu, predkladateľa súťažného návrhu v nasledovnom rozsahu:

u FO podnikateľa: meno, priezvisko, obchodný názov, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, údaje o bankovom spojení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt;

u PO: obchodný názov, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, údaje o bankovom spojení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti konať,

b) ponúkanú ročnú výšku nájomného za celý ,,predmet  OVS“

Uchádzač uvedie navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, ktorá nesmie  byť nižšia ako  4 298, 30 €/ročne za celý predmet nájmu.  

c) prílohy – k ponuke uchádzač prikladá tieto prílohy:

 1. Návrh nájomnej zmluvy v písomnej forme, ktorej vzor je Prílohou č. 1 týchto podmienok, t.j. predložený a uchádzačom vyplnený návrh nájomnej zmluvy v písomnej forme, ktorej vzor je Prílohou č. 1 týchto podmienok,

  2. výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace (v súvislosti s bodom 4.1 b) týchto podmienok));

  3. podnikateľský zámer k využívaniu predmetu nájmu najmenej v rozsahu:

     zámeru využitia predmetu nájmu  na požadovaný účel:

-        prevádzkovania a poskytovania rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (napr. obsluha v ľudových krojoch)

-   prevádzkovania reštauračných služieb najmä z pohľadu ponuky sortimentu jedál a spôsob obsluhy (napr. ľudové kroje, popis vnútorného vybavenia reštaurácie s dôrazom na ľudové prvky a pod.),

-   predaja suvenírov

     uviesť vlastné praktické skúsenosti z oblasti poskytovania gastronomických služieb (čas, miesto podnikania a pod.).

     4. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, v prípade fyzickej osoby,

     5. písomné čestné prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami tejto obchodnej verejnej súťaže.

 

4.4. Ďalšie podmienky súťaže:

a) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj ponuku záujemcu, ktorá obsahuje zrejme nesprávnosti alebo ak prílohy obsahujú len formálne nedostatky, pokiaľ tieto nemenia samotný obsah súťažného návrhu v časti ponúkanej výšky nájomného a podnikateľského zámeru (ďalej len „nedostatky“), ak uchádzač bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia týchto nedostatkov vyhlasovateľom ponuky tieto nedostatky ponuky odstráni vo vyhlasovateľom stanovenej lehote. Za doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje jeho doručenie písomným listom, e-mailom alebo faxom.

b) Každý účastník súťaže môže podať iba jeden súťažný návrh v slovenskom jazyku. Návrh podaný neskôr (ale v rámci lehoty na podávanie návrhov) tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy.

c) Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

d) Súťažný návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, ako je uvedený v bode 4.2 týchto podmienok alebo po stanovenom termíne odovzdania, nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté.

e) Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť; v takom prípade zmenu alebo zrušenie uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

f)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.

g)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ak účastník je alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Žilinského samosprávneho kraja.

h)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu.

i)Vyhlasovateľ je oprávnený OVS zopakovať za tých istých podmienok v prípade, ak odmietne všetky súťažné návrhy alebo nebude uzatvorená nájomná zmluva so žiadnym vybratým účastníkom súťaže, pričom stanoví nový termín na predkladanie ponúk.

j)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu, ak tento neobsahuje náležitosti podľa čl. II. ods. 4.3 písm. a), písm. b) a písm. c) týchto podmienok vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže (s výnimkou formálnych nedostatkov podľa bodu 4.4.písm.a) týchto podmienok.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Lehota na uzatvorenie zmluvy o nájme s vybraným účastníkom je 30 dní od oznámenia o vybratí  jeho súťažného návrhu. V prípade, že s účastníkom víťazného návrhu nebude uzatvorená nájomná zmluva v lehote uvedenej v týchto podmienkach súťaže z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy s ďalším uchádzačom aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov vybraný účastník neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže.

m) V prípade záujmu víťazného záujemcu (s ktorým vyhlasovateľ uzavrie zmluvu o nájme) o vykonanie stavebných úprav alebo akéhokoľvek iného zhodnotenia predmetu nájmu, je víťazný záujemca oprávnený vykonať takéto úpravy alebo zhodnotenie len po predchádzajúcom písomnom súhlase vyhlasovateľa, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov zo strany vyhlasovateľa, a to ani po skončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu. Vykonanie žiadnych stavebných úprav alebo zhodnotenia predmetu nájmu nebude mať vplyv na výšku nájomného, s ktorou víťazný záujemca uspel v obchodnej verejnej súťaži.

 

 

 5Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme:

 

5.1. Návrh predložený záujemcom sa zahrnie do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam. Len takýmto záujemcom oznámi vyhlasovateľ výsledok obchodnej verejnej súťaže a vybraného účastníka návrhu vyhlasovateľ vyzve na uzatvorenie zmluvy o nájme majetku, ktorý bol predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže.

5.2. Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá cena za celý predmet nájmu podľa čl. 4.3 písm. b ) týchto podmienok. Výška ponúkaného nájomného- váha kritéria 100%.

5.3. Vyhlasovateľ zriadi na účel otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľkou odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, najmenej však traja členovia. Na platné rozhodnutie komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie.

5.4. Členovia komisie otvoria obálky s ponukami a vyhodnotia splnenie náležitostí ponuky v termíne do 7. pracovných dní od lehoty doručenia ponúk.

5.5. Vyhlasovateľ písomne oznámi prijatie návrhu víťaznému účastníkovi súťaže v lehote do 14 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Zároveň v tejto lehote oznámi aj ostatným neúspešným účastníkom súťaže, že ich návrhy odmieta.

5.6. O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Prípadný dôvod nepodpísania zápisnice sa v zápisnici poznamená.

5.7. Vyhlasovateľ OVS podmieňuje prenájom predmetu nájmu uzavretím zmluvy o nájme s víťazom OVS v znení uvedenom v Prílohe č.1 k týmto podmienkam. Ustanovenia návrhu zmluvy o nájme, ktorý tvorí prílohu týchto podmienok, sú záväzné (prenajímateľ na nich trvá). Nájomca môže v rámci ponuky doplniť do zmluvy chýbajúce údaje a tiež navrhnúť ďalšie dojednania/ustanovenia, o ktorých bude možné s prenajímateľom pri uzatvorení zmluvy rokovať.

 

ČL. III
Záverečné ustanovenia

1.  Práva a povinnosti účastníkov súťaže neupravené týmito podmienkami sa spravujú ust. § 281 až  § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby: Mgr. Zuzana Plevková, tel.: 041/432 13 86 , e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

V Čadci, dňa 19.12.2016

Za vyhlasovateľa:

MVDr. Miloš Jesenský, PhD., v. r.  

         riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci

V súlade s čl. 24 ods. 4 v spojení s čl. 21 ods. 1.3. písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja schvaľujem tieto podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016/KM:

V Žiline, dňa 19.12.2016

                                                                      

    Ing. Juraj Blanár, v. r.

              predseda Žilinského samosprávneho kraja

                                                                                                                                 

Príloha č. 1 k podmienkam OVS č. 1/KM/2016

Zmluva o nájme č.......................

uzatvorená podľa § 663 a následne Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov medzi (ďalej len ,,zmluva“)

prenajímateľom:                    Kysucké múzeum v Čadci
Sídlo:                                     Moyzesova 50, 022 01  Čadca

IČO:                                       36145076

DIČ:                                       2021439563   

Štatutárny orgán:                   MVDr. Miloš Jesenský, PhD. , riaditeľ 

Kontaktná osoba:                   Mgr. Zuzana Plevková

Tel. kontakt:                          041/432 13 86

e-mailová adresa:                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

a

nájomcom:                 (údaje vyplní uchádzač)

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. Žilinský samosprávny kraj je vlastníkom tohto majetku:

 1. objekt "Archív" (bez s. č.) o výmere 22 m2, postavený na pozemku p. č. KN-C 11036/21 - trvalé trávnaté porasty, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nová Bystrica. Pozemok je zapísaný na LV č. 957, 
 2. hnuteľný majetok nachádzajúci sa v objekte uvedenom v písm. a) tohto odseku, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1,ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy.
 3. objekt "Krčma z Korne" (bez s. č.) o výmere 167 m2, postaveného na pozemku p. č. KN-C 11135 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nová Bystrica v areáli Skanzenu Vychylovka. Pozemok je zapísaný v LV č. 957,
 4. hnuteľný majetok nachádzajúci sa v objekte uvedenom v písm. c) tohto odseku, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č.2, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy.
 5. priestor „bufet“ o výmere 38 m2, ktorý je súčasťou Multifunkčného objektu (s. č. 1185), postaveného na pozemku KN-C p. č. 11136/7, zapísaný na LV č. 957 ako stavba so s. č. 1185, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nová Bystrica v areáli Skanzenu Vychylovka, 
 6. hnuteľný majetok nachádzajúci sa v objekte uvedenom v písm. e) tohto odseku, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č.3, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy 
 7. objekt "Oščadnický dom" (bez s.č.) o výmere 52 m2, postaveného na pozemku p. č. KN-C 11133 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nová Bystrica v areáli Skanzenu Vychylovka. Pozemok je zapísaný na LV č. 957

                                           (ďalej spolu  len „predmet nájmu“,)

 

 1. Prenajímateľ je správcom majetku uvedeného v odseku 1 tohto článku a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK je oprávnený ho so súhlasom zriaďovateľa (vlastníka) prenechať do nájmu.
 2. Uzatvoreniu tejto zmluvy predchádzalo vyhlásenie a vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže (ďalej ,,OVS“) podľa ust. § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (zverejnenie podmienok OVS v dobe od ……… do …………..).

 

Čl. II

 Predmet a účel nájmu

 1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu:

 1. Objekt uvedený v Čl. I. ods. 1 písm. a) spolu s hnuteľným majetkom uvedeným v  Čl. I. ods. 1.písm. b) sa prenajíma za účelom prevádzkovania, poskytovania rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.
 2. Objekt  uvedený v Čl. 1 ods. 1 písm. c) spolu s hnuteľným majetkom uvedeným v  Čl. I. ods. 1.písm. d)sa prenajíma za účelom poskytovania pohostinských služieb, výroby hotových jedál a rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.
 3. Objekt  uvedený v Čl. 1 ods. 1 písm. e) spolu s hnuteľným majetkom uvedeným v  Čl. I. ods. 1. písm. f) sa prenajíma za účelom poskytovania pohostinských služieb, výroby hotových jedál a rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.
 4. Objekt  uvedený v Čl. 1 ods. 1 písm. g) sa prenajíma za účelom predajne suvenírov.

 1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu na účel uvedený v ods.1 tohto článku.

 

Čl. III

Doba nájmu a skončenie nájmu

 1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 24.6.2017 do 31.10.2021.
 2. Nájomný vzťah sa končí:
  1. uplynutím doby nájmu, na ktorú bol dojednaný, alebo
  2. písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode o skončení nájmu alebo
  3. jednostrannou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, alebo
  4. odstúpením prenajímateľa od zmluvy
 3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať nájomnú zmluvu aj pred uplynutím dohodnutej doby nájmu s jednomesačnou výpovednou lehotou z dôvodov, že :

- nájomca neužíva predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve;

- nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom;

- nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú priestor, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok;

- bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať priestor,

-    nájomca porušuje povinnosti uvedené v písm. a), b) ,c), e), p) a r) Čl.IV, bod 4 tejto zmluvy.

 1. Prenajímateľ môže  písomne vypovedať nájomnú zmluvu aj pred uplynutím dohodnutej doby nájmu s trojmesačnou výpovednou lehotou z dôvodov, ak:

-        nájomca nesplní/ poruší ktorúkoľvek povinnosť/záväzok uvedenú v písm. d), f), g) h), i), j), k), l), m), n), o), Čl.IV, bod 4 tejto zmluvy.

 1. Prenajímateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak priestory na prenájom uvedené v čl. I ods. 1  písm. a), c),e) a g) nespĺňajú požiadavky stanovené príslušnými orgánmi na uvedenie priestorov do prevádzky za účelom nájmu uvedeným v čl. II ods. 1 týchto podmienok, najmä v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za takto prípadne vzniknuté škody. Odstúpenie od zmluvy je v tomto prípade účinné dňom jeho doručenia nájomcovi. Odstúpením od tejto zmluvy sa zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené nájomcovi a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
 2. Nájomca môže vypovedať túto nájomnú zmluvu aj pred uplynutím dohodnutej doby nájmu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ak nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si priestor prenajal.

 

Čl. IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Nájomca vyhlasuje, že si predmet nájmu prezrel pred jeho prihlásením sa do OVS a zistil, či objekty na prenájom uvedené v čl. I ods. 1 písm. a), c), e) a g) spĺňajú požiadavky stanovené príslušnými orgánmi na uvedenie priestorov do prevádzky za účelom nájmu uvedeným v čl. II ods. 1 tejto zmluvy, najmä v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon jeho práv spojených s nájmom predmetu nájmu, najmä zabezpečiť riadne poskytovanie služieb spojených s nájmom a odovzdať predmet nájmu nájomcovi.
 3. Nájomca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa so stavom predmetu nájmu oboznámil a tento preberá bez výhrad a v stave zodpovedajúcom dohodnutému účelu nájmu. O fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu ku dňu účinnosti tejto zmluvy vyhotovia zmluvné strany písomný protokol.
 4. Nájomca je povinný:

a) užívať predmet nájmu len na dohodnutý účel,

b) platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné a úhradu za služby spojené s nájmom riadne a včas v termíne splatnosti,

c) užívať predmet nájmu s riadnou starostlivosťou tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,

d) zabezpečiť na vlastné náklady obvyklé udržiavanie predmetu nájmu, najmä udržiavať čistotu,

e) vopred prerokovať s prenajímateľom akékoľvek úpravy a opravy predmetu nájmu – bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je oprávnený tieto uskutočniť; nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa meniť ani interiér ani exteriér predmetu nájmu, ani ho dopĺňať nevhodnými prvkami; potrebu opráv, ktoré sú v réžii prenajímateľa, je nájomca povinný písomne oznámiť prenajímateľovi bezodkladne, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Všetky opravy, údržby, zhodnotenia ktoré si predmet nájmu bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca na vlastné náklady len  po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. Nájomca  nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do zhodnotenia, opravy, údržby predmetu nájmu, ani po skončení nájmu, teda nebude mať nárok ani na protihodnotu, o ktorú čo sa investíciou nájomcu zvýšila hodnota prenajatej veci.

f) zabezpečovať v plnom rozsahu na svoje náklady dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre užívaní predmetu nájmu, najmä vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení,

g) dodržiavať vnútorné smernice Kysuckého múzea v Čadci týkajúce sa prevádzky expozície Skanzen Vychylovka, najmä Vnútornú smernicu Kysuckého múzea v Čadci určujúcu pohyb motorových vozidiel v areáli Skanzenu Vychylovka a Historickej lesnej úvraťovej železnice a podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že ho prenajímateľ s týmito smernicami oboznámil,

h) zabezpečiť, aby zamestnanci pracujúci v predmete nájmu sa správali tak, aby nepoškodili dobré meno Kysuckého múzea v Čadci a vhodne reprezentovali tak nájomcu ako aj prenajímateľa,

i) v priestoroch Skanzenu Vychylovka (ani v blízkom okolí nájmu) neumiestňovať reklamné pútače ani používať iné nevhodné reklamné predmety (reklamné slnečníky, umelohmotné stoličky, stoly a pod.). Akúkoľvek reklamu svojho zariadenia môže použiť len vo forme, ktorá zodpovedá samotnému objektu (predmetu nájmu) a jeho umiestneniu v múzeu v prírode s podmienkou, že túto vopred prerokuje (odsúhlasí) s prenajímateľom,

j) ustanoviť prevádzkový čas (otváracie hodiny) zariadenia v predmetu nájmu tak, aby boli v súlade s prevádzkovým časom (otváracími hodinami) Skanzenu Vychylovka. Prípadné jednorazové predĺženie otváracích hodín je nájomca povinný vopred dohodnúť s prenajímateľom,

k) zabezpečiť si na vlastné náklady vykurovanie a odvoz TKO vyprodukovaného jeho činnosťou tak, aby nedochádzalo k preplneniu zberných nádob a následne k znečisťovaniu okolitého prostredia,

l) bez zbytočného odkladu, písomne oznámiť prenajímateľovi zmenu údajov týkajúcich sa jeho podnikateľského oprávnenia (zmena oprávnenia, zrušenie oprávnenia, zmena miesta podnikania, zmena obchodného mena a pod.),

m) nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, a to ani jeho časť, do podnájmu alebo výpožičky tretím osobám a nesmie tento majetok ani žiadnym iným spôsobom zaťažiť, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa,

n) povinnosť zabezpečovať v predmete nájmu na svoje náklady všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky           č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, najmä: zodpovedá za dodržiavanie požiarnej ochrany v prenajatých priestoroch, za ich vybavenie požiarnou technikou, za stav požiarnej prevencie, za spracovanie predpísanej požiarnej dokumentácie podľa vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. a za vykonávanie požiarnych prehliadok,

o) nájomca nesie zodpovednosť za činnosti, ktoré uskutočňuje v predmete nájmu vrátane zodpovednosti za konanie osôb, ktorým nájomca poskytuje svoje služby. Činnosti vykonáva na vlastné riziko a nesie zodpovednosť aj v prípade úrazov osôb zdržujúcich sa v predmete nájmu.

p) Nájomca bude povinný zabezpečiť v predmete nájmu:

        - uvedenom v Čl. I ods.1. písm. c) tejto zmluvy  sortiment jedál, ktorý bude žiadaný návštevníkmi Skanzenu Vychylovka s dôrazom na tradičnú ľudovú kuchyňu a zároveň, ktorý bude zodpovedať aj zásadám správnej výživy za účelom poskytovania stravovania zamestnancom Kysuckého múzea v Čadci. Nájomca rovnako zabezpečí obsluhu v ľudových krojoch a servírovanie jedál na servise s ľudovou tematikou. 

       - uvedenom v Čl. I. ods. 1) písm. a) a e) tejto zmluvy obsluhu v ľudových krojoch.

r) Nájomca je povinný začať prevádzkovať predmet nájmu na účel, ktorý je dohodnutý v Čl. II najneskôr od 01.07.2017.

5. Stavebné úpravy je nájomca oprávnený na predmete nájmu vykonávať len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa a výlučne na svoje náklady. Nájomca môže požadovať od prenajímateľa úhradu nákladov spojených so zmenou
predmetu nájmu len vtedy, ak mu prenajímateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas na vykonanie týchto zmien a súčasne sa písomne zaviazal (buď priamo v tomto súhlase alebo osobitným písomným prehlásením) na úhradu týchto nákladov alebo ich časti. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájomca po skončení nájmu nebude mať nárok na náhradu vynaložených nákladov na rekonštrukciu predmetu nájmu resp. jeho zhodnotenie, teda nebude mať nárok ani na protihodnotu toho, o čo sa rekonštrukciou zvýšila hodnota prenajatej veci.

 

Čl. V

Nájomné a jeho úhrada

 1. Ročné nájomné za predmet nájmu je stanovené  dohodou zmluvných strán  spolu vo výške................... (výška nájomného bude stanovená podľa ponúknutej víťaznej ceny za prenájom v zmysle OVS č.1/2016/KM).
 2.   Nájomca sa zaväzuje, že ročné nájomné podľa bodu 1 tohto článku bude uhrádzať v mesačných splátkach, ak sa strany nedohodnú inak (splátky budú uvedené pri podpise nájomnej zmluvy v jej prílohe) najneskôr do 15. dňa mesiaca, ktorého sa tieto platby týkajú, a to na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, variabilný symbol: ............(uvedie prenajímateľ pri podpise nájomnej zmluvy). Nájomné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania na účet prenajímateľa. (Výška a rozpis nájomného na  príslušný kalendárny rok  bude súčasťou prílohy nájomnej zmluvy.)
 3.   Ak nájomca neuhradí nájomné podľa bodu 1 a 2 tohto článku riadne (v stanovenej výške a včas), je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške podľa ust. § 1 ods. 1 nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré  ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 4.   Ak nájomca neuhradí nájomné podľa bodu 1 a 2 tohto článku riadne (v stanovenej výške a včas), je povinný zaplatiť aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia, vo výške podľa ust. § 2 nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

Čl. VI

Služby spojené s nájmom a ich úhrada

Zmluvné strany sa dohodli na týchto službách spojených s nájmom, ktoré bude prenajímateľ zabezpečovať pre nájomcu:

-        Elektrická energia.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný platiť prenajímateľovi úhradu
  za služby spojené s nájmom - za dodávku elektrickej podľa Čl. I bod 1a), 1c) a 1e) na základe skutočného odberu nameraného osobitnými digitálnymi meračmi.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný platiť prenajímateľovi úhradu
  za služby spojené s nájmom - za dodávku elektrickej energie podľa Čl. I bod 1g) paušálnym spôsobom.
 3. Dohodnutá paušálna suma za odobratú elektrickú energiu podľa Čl. VI bod 3 vo výške ...................,- € (slovom ............................ eur) za rok nájmu (bude predmetom dohody pri podpise nájomnej zmluvy).
 4. Nájomca sa zaväzuje platiť paušálnu sumu za elektrickú energiu predmetu nájmu podľa Čl. VI bod 3 nájmu jedenkrát ročne  na základe vystavenej faktúry prenajímateľom najneskôr do 15. decembra aktuálneho roku.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že za odobratú elektrickú energiu podľa Čl. VI bodu 2 bude nájomca uhrádzať jedenkrát ročne na základe vystavenej faktúry prenajímateľom, ktorej podkladom bude faktúra od dodávateľa elektrickej energie, najneskôr do 20. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že za odobratú elektrickú energiu podľa Čl. VI bodu 2 za posledný rok nájmu od 1.1.-31.10.2021 bude nájomca uhrádzať jedenkrát ročne na základe vystavenej faktúry prenajímateľom, ktorej podkladom bude faktúra od dodávateľa elektrickej energie, najneskôr do 30.11.2021.
 7. Ak nájomca neuhradí platbu podľa bodu 2, 3, 4, 5, 6 alebo 7 tohto článku riadne (v stanovenej výške a včas), je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške podľa ust. § 1 ods. 1 nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré  ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
 8. Ak nájomca neuhradí platbu podľa bodu 2, 3, 4, 5, 6 alebo 7 tohto článku riadne (v stanovenej výške a včas), je povinný zaplatiť aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia, vo výške podľa ust. § 2 nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 9. V prípade vyúčtovania a zistenia nedoplatku na úhradách sa nájomca zaväzuje tento nedoplatok prenajímateľovi uhradiť do 30 dní od zaslania písomnej výzvy nájomcovi. V prípade vzniku preplatku sa prenajímateľ zaväzuje uhradiť nájomcovi preplatok v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania prenajímateľovi (bude predmetom dohody pri podpise nájomnej zmluvy).
 10. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený dohodnuté nájomné jednostranne zvýšiť z dôvodu rastu spotrebiteľských cien (inflácie) až do výšky zodpovedajúceho indexu rastu spotrebiteľských cien za uplynulý kalendárny rok na základe každoročného vyhlásenia Štatistického úradu SR. Prenajímateľ je povinný písomne informovať nájomcu o zvýšení nájomného. Zvýšené nájomné je záväzné pre nájomcu od nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomného oznámenia nájomcovi zo strany prenajímateľa. Právo zvýšenia nájomného podľa tohto bodu môže prenajímateľ uplatniť len jedenkrát za obdobie kalendárneho roka. Oznámenie vyhotovené prenajímateľom ohľadom úpravy dojednanej výšky nájomného podľa tohto bodu bude obsahovať údaje o percente zodpovedajúce ročnej miere inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien vyhlasovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, výpočte upravenej sumy dojednanej výšky nájomného a samotnej upravenej sumy dojednanej výšky nájomného. Prenajímateľ môže po prvý krát uplatniť dojednanie v tomto odseku po jednom roku nájmu.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany môžu meniť a doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných dodatkov k zmluve (s výnimkou prípadu podľa Čl. VI. ods. 11 tejto zmluvy).
 2. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi majúcimi vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy.
 3. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s ňou, ktoré medzi účastníkmi zmluvy vzniknú sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory rozhodované podľa platných predpisov SR a príslušný bude súd Slovenskej republiky.
 4. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť zmluvy.
 5. Nájomca týmto dáva súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v elektronickej a listinnej podobe, vrátane získania osobných údajov akoukoľvek formou v hmotnej alebo elektronickej podobe a ich zaznamenávanie na nosičoch informácií, sprístupňovaním a poskytovaním osobných údajov tretím stranám, a to po dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne však po dobu určenú právnymi predpismi na archiváciu dokladov, resp. elektronicky evidovaných údajov.
 6. Zmluva bola vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obdrží po jednom vyhotovení nájomca, prenajímateľ a ŽSK. V prípade rozporu medzi znením nájomnej zmluvy podľa podmienok OVS č.1/KM/2016 majú prednosť ustanovenia uvedené v tejto nájomnej zmluve.
 7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť prvým nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle prenajímateľa.
 8. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, určite a vážne, obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.
 9. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:

       Príloha č.1 - Zoznam hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v objekte „Archív“

       Príloha č.2 - Zoznam hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v objekte „Krčma z Korne“

       Príloha č.3 - Zoznam hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v priestore „bufet“

       Príloha č.4 - Výpis z obchodného/živnostenského registra nájomcu. (aktuálny výpis doloží nájomca pri uzatváraní nájomnej zmluvy)Súhlas zriaďovateľa:

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže OVS - 1/2016/KM, ktorej podmienky boli schválené predsedom ŽSK a ŽSK súhlasí s uzatvorením tejto zmluvy o nájme.


V Žiline dňa ................................

                                                                                   .........................................

                                                                                   Ing. Juraj Blanár

                                                                                   predseda

V Čadci dňa ................................

Prenajímateľ                                                                       Nájomca

.........................................                                                     .........................................

MVDr. Miloš Jesenský, PhD.

riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci

Príloha č. 2

Zoznam hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v objekte „Archív“

Por. č.             Inv. č.             Názov

1.                     1927/10          Stôl z masívu opálený

2.                     1928/10          Stôl z masívu opálený

3.                     1929/10          Stôl z masívu opálený

4.                     1930/10          Stôl z masívu opálený

5.                     1931/10          Stôl z masívu opálený

6.                     1932/10          Stôl z masívu opálený

7.                     1933/10          Stôl z masívu opálený

8.                     1934/10          Stôl z masívu opálený

9.                     1935/10          Lavica z masívu opálená

10.                   1936/10          Lavica z masívu opálená

11.                   1937/10          Lavica z masívu opálená

12.                   1938/10          Lavica z masívu opálená

13.                   1939/10          Lavica z masívu opálená

14.                   1940/10          Lavica z masívu opálená

15.                   1941/10          Lavica z masívu opálená

16.                   1942/10          Lavica z masívu opálená

17.                   1943/10          Lavica z masívu opálená

18.                   1944/10          Lavica z masívu opálená

19.                   1945/10          Lavica z masívu opálená

20.                   1946/10          Lavica z masívu opálená

21.                   1947/10          Lavica z masívu opálená

22.                   1948/10          Lavica z masívu opálená

23.                   1949/10          Lavica z masívu opálená

24.                   1950/10          Lavica z masívu opálená

Príloha č. 3

Zoznam hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v objekte „Krčma z Korne“

Por. č.             Inv.č.              Názov

1.                     918/96            Lavica drevená

2.                     919/96            Lavica drevená

3.                     920/96            Lavica drevená

4.                     921/96            Lavica drevená

5.                     922/96            Lavica drevená

6.                     923/96            Lavica drevená

7.                     924/96            Lavica drevená

8.                     925/96            Lavica drevená

9.                     926/96            Lavica drevená

10.                   927/96            Lavica drevená

11.                   928/96            Lavica drevená

12.                   929/96            Lavica drevená

13.                   930/96            Lavica drevená

14.                   931/96            Lavica drevená

15.                   932/96            Stôl drevený

16.                   933/96            Stôl drevený

17.                   934/96            Stôl drevený

18.                   935/96            Stôl drevený

19.                   936/96            Stôl drevený

20.                   937/96            Stôl drevený

21.                   938/96            Stôl drevený

22.                   939/96            Stôl drevený

23.                   941/96            Stolička drevená

24.                   942/96            Stolička drevená

25.                   943/96            Stolička drevená

26.                   944/96            Stolička drevená

27.                   945/96            Stolička drevená

28.                   946/96            Stolička drevená

29.                   947/96            Stolička drevená

30.                   948/96            Stolička drevená

31.                   949/96            Stolička drevená

32.                   951/96            Stolička drevená

33.                   952/96            Stolička drevená

34.                   953/96            Stolička drevená

35.                   954/96            Stolička drevená

36.                   955/96            Stolička drevená

37.                   956/96            Stolička drevená

38.                   959/96            Stolička drevená

39.                   960/96            Stolička drevená

Por. č.             Inv.č.              Názov

40.                   961/96            Polica drevená

41.                   962/96            Polica drevená

42.                   964/96            Polica drevená

43.                   1917/10          Stôl dvojstranný

44.                   1918/10          Stôl dvojstranný

45.                   1919/10          Stôl dvojstranný

46.                   1920/10          Lavica z masívu opálená

47.                   1921/10          Lavica z masívu opálená

48.                   1922/10          Lavica z masívu opálená

49.                   1923/10          Lavica z masívu opálená

50.                   1924/10          Lavica z masívu opálená

51.                   1925/10          Lavica z masívu opálená

52.                   1926/10          Výčapný pult bez chladenia

Príloha č. 4

Zoznam hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v priestore „bufet“

Por. č.             Inv.č.              Názov

1.                     2155/12          Stôl jedálenský 80x80x75 cm - dubový masív morený

2.                     2156/12          Stôl jedálenský 80x80x75 cm - dubový masív morený

3.                     2157/12          Stôl jedálenský 80x80x75 cm - dubový masív morený

4.                     2298/12          Policový regál

5.                     2299/12          Policový regál

6.                     2300/12          Policový regál

7.                     2112/12          Stolička drevená jedálenská - dubový masív morený

8.                     2113/12          Stolička drevená jedálenská - dubový masív morený

9.                     2114/12          Stolička drevená jedálenská - dubový masív morený

10.                   2115/12          Stolička drevená jedálenská - dubový masív morený

11.                   2116/12          Stolička drevená jedálenská - dubový masív morený

12.                   2117/12          Stolička drevená jedálenská - dubový masív morený

13.                   2118/12          Stolička drevená jedálenská - dubový masív morený

14.                   2119/12          Stolička drevená jedálenská - dubový masív morený