Fotografovanie a kamerovanie:

30,00 € komerčné fotografovanie areálu a jednotlivých objektov, fotografovanie svadby*

30,00 € komerčné kamerovanie areálu a jednotlivých objektov, kamerovanie svadby*

* po písomnom odsúhlasení riaditeľa KM

 

Xerografické a reprografické služby múzea (neplatí pre Skanzen Vychylovka)           Cena za kus/strana

Zhotovovanie xerokópií knižnice z periodík, zborníkov alebo častí dokumentov A4          0,10 €

Zhotovovanie xerokópií knižnice z periodík, zborníkov alebo častí dokumentov A3          0,30 €

Skenovanie knižničných dokumentov                                                                                         0,30 €

Fotografovanie zbierkových predmetov a dokumentov zbierkovej povahy           *             0,50 €

Fotografovanie dokumentov nezbierkovej povahy                                                                   0,30 €

Skenovanie fotonegatívov zbierkovej povahy*                                                                          3,00 €

Skenovanie fotonegatívov z fotodokumentácie KM*                                                               2,00 €

Prenos digitálneho záznamu na múzejné CD, DVD                                                                  1,50 €

Skenovanie dokumentov vlastným skenerom a digitálnym fotoaparátom                          1,50 €

 

* po písomnom odsúhlasení riaditeľa KM v zmysle bádateľského poriadku

Konzultačné a bádateľské služby v zmysle Bádateľského poriadku KM                         bezplatne