1.    Vedecká rada Kysuckého múzea v Čadci (ďalej len KM) je poradným a iniciatívnym orgánom riaditeľa pri riešení zásadných koncepčných otázok múzejnej práce KM

2.    Vedecká rada odporúča a navrhuje riaditeľovi  KM metódy a formy (prostriedky) odbornosti múzejnej práce

3.    Vedecká rada sa vyjadruje k ročným i perspektívnym plánom a k zhodnoteniu činnosti KM
a)    vo vedeckovýskumnej činnosti
b)    v akvizičnej a dokumentačnej činnosti
c)    vo výstavnej a expozičnej činnosti
d)     v oblasti obnovy nehnuteľných kultúrnych pamiatok
e)    v oblasti systémového riešenia činnosti a prevádzky MKD a HLÚŽ v Novej Bystrici – Vychylovke        
4.    Vedeckú radu zvoláva riaditeľ KM podľa potreby a aktuálnosti, najmenej však 2x ročne. Program zasadnutia pripravuje riaditeľ KM

5.  Predsedom Vedeckej rady je riaditeľ, v jeho neprítomnosti ním poverený zástupca. Agendu Vedeckej rady vedie tajomník, menovaný riaditeľom múzea

6.    Vedecká rada môže rokovať za prítomnosti najmenej polovice členov

7.    Vedecká rada sa o výsledkoch uznáša formou odporúčania pre riaditeľa KM

8.    K riešeniu špeciálnych problémov môže riaditeľ KM prizvať zástupcov špecializovaných organizácii a pracovísk, resp. externých odborníkov

9.    Členov Vedeckej rady menuje a odvoláva riaditeľ KM na funkčné obdobie tri roky

10.  Členstvo vo Vedeckej rade je čestné

11. Administratívne práce spojené s činnosťou Vedeckej rady zabezpečuje Kysucké múzeum, podobne aj materiálne zabezpečenie zasadnutí (cestovné, stravné a iné výdavky)

Tento štatút Vedeckej rady nadobúda účinnosť dňa  16. júna 2008