logo_sr_cr

Kysucké múzeum v Čadci končí s realizáciou, možno povedať úspešného, už šiesteho cezhraničného projektu pod názvom Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc
a Těšínska.

Projekt sa realizoval od mája do októbra 2014 v spolupráci s dlhoročným cezhraničným partnerom – Múzeom Těšínska. V rámci tohto projektu sa realizátori zaoberali históriou oboch cezhraničných regiónov. Vďaka projektu sa atraktívnou formou prezentovala spoločná história oboch susediacich regiónov so zvýraznením ich svojráznosti. 23. septembra 2014 sa konala medzinárodná etnografická konferencia, na ktorej prezentovali svoje príspevky súvisiace s históriou regiónu siedmi zástupcovia slovenského partnera a piati zástupcovia českého. Výstupom z konferencie bude vydanie zborníka príspevkov, kde sa čitatelia, ktorí neboli na konferencii prítomní, môžu zoznámiť s obsahom odprednášaným na konferencii. V rámci projektu boli vydané ešte dve ďalšie publikácie, z toho na jednej z nich sa autorsky podieľali obaja štatutárni zástupcovia cezhraničných partnerov – za Kysucké múzeum Miloš Jesenský a za Múzeum Těšínska Zbyšek Ondřeka.

Aj keď sa realizácia projektu blíži ku koncu partneri budú spolu aj naďalej komunikovať a spolupracovať, pričom už dnes je známe niekoľko spoločných tém, ktoré môžu byť v budúcnosti predmetom  implementácie ďalších projektov oboch cezhraničných partnerov.


Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci - Žilinský samosprávny kraj.logo_sr_cr

 

Kysucké múzeum v Čadci začalo s prípravou už druhej medzinárodnej konferencie realizovanej v spolupráci s cezhraničným partnerom – Múzeom Tešínska. V rámci projektu „Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska“ sa bude konať 23. septembra 2014  konferencia s medzinárodnou účasťou prednášajúcich. Výstupom z konferencie bude vydanie zborníka s príspevkami, ktoré odznejú na konferencii. Vďaka realizácii projektu a konferencie sa bude atraktívnou formou prezentovať spoločná história oboch susediacich regiónov so zvýraznením ich svojráznosti.

 

Okrem uvedenej konferencie sa v rámci projektu plánuje vydanie ešte dvoch publikácii zameraných na spoločnú históriu susediacich regiónov. V súčasnosti autori publikácií Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska a Odkaz predkov - archeológia Kysúc a Těšínska dokončujú obsahovú stránku.

 

Realizáciou projektu sa zabezpečí aj rozvíjanie spolupráce v oblasti prezentácie dejín, života a kultúry Slovenského a Českého národa. Dlhoroční cezhraniční partneri sa budú aj naďalej spoločne podieľať na realizácii projektu a zabezpečia naplnenia všetkých cieľov stanovených v projekte.


Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci - Žilinský samosprávny kraj.

logo_sr_cr

Kysucké múzeum v Čadci začalo s realizáciou v poradí už šiesteho cezhraničného projektu  v spolupráci s cezhraničným partnerom pod názvom Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska. Projekt sa realizuje v mesiacoch máj – október 2014.

Tento projekt je druhý v poradí, ktorý sa zaoberá históriou oboch cezhraničných regiónov. Hlavným cieľom projektu je atraktívnou formou prezentovať spoločnú históriu oboch susediacich regiónov so zvýraznením ich svojráznosti. Výstupom z projektu bude vydanie troch publikácií venovaných spoločnej histórii Kysúc a Těšínska.

V máji sa stretli zástupcovia oboch cezhraničných múzeí v súvislosti s plánovaním aktivít na zabezpečenie všetkých výstupov projektu. Stretnutia sa zúčastnili nielen členovia projektového tímu, ale aj štatutárni zástupcovia oboch múzeí – za Kysucké múzeum v Čadci Dr. Miloš Jesenský a za Múzeum Těšínska Dr. Zbyšek Ondřeka. Toto stretnutie začalo spoločnú realizáciu ďalšieho projektu s dlhoročným cezhraničným partnerom.

Na dosiahnutie stanoveného cieľa sa projektový tím zaviazal zrealizovať niekoľko dielčich cieľov. Prvým z cieľov je oboznámenie verejnosti so spoločným historickým dedičstvom prihraničných regiónov Kysúc a Těšínska prostredníctvom publikácie Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska. Ďalším špecifickým cieľom projektu je zvýšenie povedomia verejnosti o archeologických lokalitách na oboch stranách hranice a popularizácia archeologických výskumov prostredníctvom publikácie Odkaz predkov - archeológia Kysúc a Těšínska.  Úlohou  projektu je  rozvíjanie spolupráce v oblasti prezentácie dejín, života a kultúry Slovenského a Českého národa. Na dosiahnutie cieľa sa v septembri uskutoční medzinárodná etnografická konferencia, ktorého výstupom bude vydanie Zborníka  z  tohto podujatia.  

Partneri budú aj naďalej  spolupracovať,  podieľať sa na implementácii projektu, utužovať cezhraničné partnerstvo a postupovať v realizácii až do úspešného zavŕšenie celého projektu.


Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci - Žilinský samosprávny kraj.logo_sr_cr

 

evid.č.: SK/FMP/15/013
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), Múzeum Tešínska (ČR)

 

Začiatok projektu: 5/2014
Ukončenie projektu: 10/2014


Celkové náklady projektu: 11.760,00 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 9.996,00 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1.176,00 € (10 %)
Vlastné zdroje: 588,00 € (5 %)

 

Popis projektu:

Hlavný cieľ:

Atraktívnou formou prezentovať spoločnú históriu oboch susediacich regiónov so zvýraznením ich svojrázu.

 

Špecifické ciele:
• Oboznámenie verejnosti so spoločným historickým dedičstvom prihraničných regiónov Kysúc a Těšínska prostredníctvom publikácie Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska.

• Zvýšenie povedomia verejnosti o archeologických lokalitách na oboch stranách hranice a popularizácia archeologických výskumov prostredníctvom publikácie Odkaz predkov - archeológia Kysúc a Těšínska.

• Rozvíjanie spolupráce v oblasti prezentácie života a kultúry Slovenského a Českého národa  -  prostredníctvom realizácie konferencie ako etnografického podujatia a následné vydanie Zborníka, ktorý bude výstupom z tohto podujatia. 
• Rozvíjať spoluprácu s cezhraničným partnerom, podieľať sa spoločne na implementácii projektu - utužovanie cezhraničného partnerstva (spoločné partnerské stretnutia pri realizácií projektu).

 

Cieľové skupiny:
• návštevníci expozícií múzeí, laická aj odborná verejnosť
• vzdelávacie inštitúcie, študujúca mládež, pedagógovia, záujemcovia o históriu, široká kultúrna obec
• kultúrne inštitúcie - Kysucké múzeum v Čadci, Muzeum Těšínska
• obce, mestá prihraničných regiónov - Žilinský a Moravskoslezský kraj 


Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít:
- organizačné zabezpečenie projektu
- stretnutia s partnerom
- publicita a propagácia projektu
- konferencia
- vydanie Zborníka

Kontaktná osoba pre projekt:
Mgr. Michaela Jozeková
koordinátor projektu


Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca

tel. 041/43 21 386 kl. 11
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“