logo_sr_cr

                                         FOND MIKROPROJEKTOV

Názov projektu: Spoločné potulky po expozíciách
Evid.č.: SK/FMP/18/021
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), Múzeum Tešínska (ČR)

Čas realizácie
Začiatok projektu: 4/2015
Ukončenie projektu: 6/2015

Rozpočet projektu
Celkové náklady projektu: 9.136,00 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 7.765,60 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 913,60 € (10 %)
Vlastné zdroje: 456,80 € (5 %)

Popis projektu:

Hlavný cieľ:

Podpora rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu  prostredníctvom cielenej propagácie expozícii múzeí ako destinácií cestovného ruchu v prihraničnom regióne. 

 

Špecifické ciele:
• Zabezpečenie profesionálnej propagácie expozície a aktivít múzeí prostredníctvom propagačných materiálov zabezpečujúcich prezentáciu najdôležitejších atraktivít cezhraničných regiónov.

• Ponúknuť a poskytnúť všetky dostupné informácie potencionálnych návštevníkom regiónov prostredníctvom prezentácie uceleného obrazu o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu.

• Nadviazať bližšiu spoluprácu partnerov projektu ďalším prepojovaním aktivít cezhraničných  múzeí.

Cieľové skupiny:
• návštevníci expozícií múzeí, laická aj odborná verejnosť
• vzdelávacie inštitúcie, študujúca mládež, pedagógovia
• záujemcovia o históriu, široká kultúrna obec
• kultúrne inštitúcie - Kysucké múzeum v Čadci, Muzeum Těšínska
• obce, mestá prihraničných regiónov - Žilinský a Moravskoslezský kraj

 

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít:
- administratívne riadenie projektu
- vydanie propagačných materiálov
- publicita a propagácia projektu
- pracovné stretnutia s partnerom

Kontaktná osoba pre projekt:
Mgr. Michaela Jozeková
koordinátor projektu


Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca

tel. 041/43 21 386 kl. 11
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

logo_sr_cr


FOND MIKROPROJEKTOV


Kysucké múzeum v Čadci začalo s realizáciou už siedmeho cezhraničného projektu  v spolupráci s cezhraničným partnerom v rámci programovacieho obdobia 2007-2013,  Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Projekt pod názvom Spoločné potulky po expozíciáchje zameraný na podporu rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom cielenej propagácie expozícii múzeí ako destinácií cestovného ruchu v prihraničnom regióne. Cezhraniční partneri sa spoločne budú podieľať na vydani propagačných materiálov informujúcich verejnosť o ich expozíciách a múzejnej činnosti.

Aby sa dosiahol stanovený cieľ, je nutné zrealizovať niekoľko dielčich cieľov ako napr. zabezpečenie profesionálnej propagácie expozície a aktivít múzeí prostredníctvom propagačných materiálov zabezpečujúcich prezentáciu najdôležitejších atraktivít cezhraničných regiónov a zároveň ponúknuť a poskytnúť všetky dostupné informácie potencionálnym návštevníkom regiónov prostredníctvom prezentácie uceleného obrazu o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu.

Úlohou projektu je taktiež ďalšie rozvíjanie spolupráce s cezhraničným partnerom, podieľať sa spoločne na implementácii projektu - utužovanie cezhraničného partnerstva. Projekt sa bude realizovať v mesiacoch apríl – jún 2015. Výstupom z projektu bude nielen vydanie niekoľkých druhov propagačných materiálov jednotlivých expozícií múzeí, ale aj obstaranie propagačných predmetov  a roll-upov. Už v apríli sa stretnú zástupcovia oboch cezhraničných múzeí v súvislosti s plánovaním aktivít na zabezpečenie všetkých plánovaných výstupov projektu. Partneri budú  naďalej v kontakte až do úspešného dokončenia celého projektu.


Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci - Žilinský samosprávny kraj.

logo_sr_cr

FOND MIKROPROJEKTOVKysucké múzeum v Čadci spolupracuje s Múzeum Těšínska na realizácii spoločných projektov už od roku 2010. Doteraz sa im podarilo spolupodieľať na  šiestich cezhraničných projektoch a v týchto dňoch končí realizácia  v poradí už siedmeho s názvom „Spoločné potulky po expozíciách“. Všetky projekty boli úspešné v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Prostredníctvom posledného projektu spolupracovali partneri na vydaní nových propagačných materiálovinformujúcich verejnosť o ich expozíciách a múzejnej činnosti. Sústredili sa na podporu rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu pomocou cielenej propagácie expozícií múzeí ako destinácií cestovného ruchu v prihraničnom regióne. Prezentáciu svojich múzejných expozíciía aj  expozícií svojho českého partnera bude Kysucké múzeum uskutočňovať prostredníctvom drobných propagačných predmetov, ako sú magnetky, tašky, letáky, roll-up, ktoré budú propagovať najdôležitejšie expozície a atraktivity cezhraničných regiónov  a naopak Múzeum Tešínska bude propagovať expozície svojho slovenského partnera.
Vďaka propagačným materiálom je možné poskytnúť potencionálnym návštevníkom regiónov všetky dostupné informácie o kultúrnych, historických a  prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu, ktoré sú v kompetenciách oboch partnerov.

Uskutočnenie projektu umožnilo  rozvíjať cezhraničným partnerom spoluprácu, ktorá  bude pokračovať a už v súčasnosti sa zvažujú námety k realizácií ďalších spoločných projektov.
Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.