Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 41/432 13 86

Bezpečnosť a ochrana informácií


Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Najprv je nutné nájsť si tovar, o ktorý máte záujem – kliknutím na kategóriu, z ktorej chcete vyberať tovar: zborníky, monografie alebo propagačné materiály.


Po vybratí konkrétneho tovaru zvolíte jeho množstvo a pokiaľ chcete vložiť vybraný tovar do nákupného košíka, kliknite na ikonu „pridať do košíka“. Objaví sa Vám vybraný tovar v obsahu košíka, ako aj množstvo a cena tovaru.

Pokračovať v nákupe môžete ďalším výberom kategórie alebo kliknutím na odkaz „zaplatiť“. Ak ste si vybrali požadovaný tovar a presunuli ho do nákupného košíka, objaví sa prehľad Vami vybraného tovaru. Tu je možné upravovať množstvo objednaného tovaru alebo niektoré položky úplne vymazať. Zmenu vykonáte jednoduchým ručným vyplnením okienka v stĺpci „Množstvo“. Tovar môžete odstrániť z nákupného košíka kliknutím na ikonu „kôš“.


Na nasledujúcej stránke po kliknutí na odkaz „zaplatiť“ sa Vám zobrazí formulár, v ktorom vyplníte údaje o zákazníkovi (Váš e-mail) a informácie o platiteľovi (firma, IČO, DIČ DPH, priezvisko, meno, telefón, adresa, mesto, PSČ a štát). Údaje označené hviezdičkou je nutné vyplniť a nakoniec odošlete registráciu.


Následne si môžete odkontrolovať Vami vybraný tovar a fakturačné údaje + dodaciu adresu. Potom vyberiete spôsob dopravy a platby. Tu pozorne skontrolujte všetky údaje na objednávke a v prípade, že s objednávkou súhlasíte, kliknite na tlačidlo „potvrdiť objednávku“. Týmto je objednávka dokončená a tovar záväzne objednaný.


V prípade, že Vaša objednávka bola úspešne odoslaná, zobrazí sa Vám hlásenie „Vaša objednávka bola úspešne vybavená“ a súčasne je Vám odoslaný e-mail s celkovou rekapituláciou objednaného tovaru. Tu si môžete svoju objednávku dodatočne skontrolovať.

Obchodné podmienky


Tieto Obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti internetového predaja publikácií a propagačných materiálov / vyhotovených Kysuckým múzeom v Čadci (ďalej len “predávajúci”) jej obchodnému partnerovi (ďalej len “kupujúci”).


Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach http://kysuckemuzeum.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.


I. Základné ustanovenia


Predávajúci


Kysucké múzeum v Čadci, IČO 36145076, so sídlom Moyzesova 50, 022 01 Čadca, je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na http://kysuckemuzeum.sk v sekcii “Kontakty”.


Kupujúci


Kupujúcim je spotrebiteľ (fyzická osoba) alebo podnikateľ. Kupujúci pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.


Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.


Kupujúci
podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


Kúpna zmluva


Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.


Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.


Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.


II. Bezpečnosť a ochrana informácií


Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.


III. Ceny


Všetky ceny sú zmluvné.  V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. K cenám produktov v e-shope je nutné pripočítať si cenu poštovného, ktorá je platná v zmysle Tarify Slovenskej pošty, š. p.


IV. Objednávanie


Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Objednávať je možné prostredníctvom elektronického obchodu na http://kysuckemuzeum.sk/e-shop (ďalej len “e-shop”) alebo osobným odberom priamo v Kysuckom múzeu v Čadci.


V. Odstúpenie od zmluvy


V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.


Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.


Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z. z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.


Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.


VI. Reklamácia


V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.


Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.


Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej v primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.


Reklamáciu je potrebné uplatniť si osobne v pokladni Kysuckého múzea v Čadci, v mieste zakúpenia tovaru alebo písomne formou úradného listu. O reklamácii predávajúci rozhodne do troch pracovných dní. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.


Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.  V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.


Ak si zákazník neprevezme reklamáciu do jedného mesiaca od uplynutí času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, má Kysucké múzeum v Čadci právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 1,-€ za každý začatý deň omeškania. Ak si zákazník neprevezme reklamáciu ani v lehote ďalších 6 mesiacov odo dňa, kedy bol zákazník povinný ju vyzdvihnúť, Kysucké múzeum v Čadci si vyhradzuje právo odpredaja veci tretej osobe.


VII. Platobné podmienky


Kupujúci si môže zvoliť niektorý z týchto spôsobov úhrady:


a)      Platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru - osobne v expozíciách Kysuckého múzea. Kupujúci uhradí kúpnu cenu kontaktnej osobe uvedenej na stránkach e-shopu: www.kysuckemuzeum.sk/e-shop v rubrike „Kontakty“. Platba platobnou kartou nie je možná.


b)      Dobierku. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí zásielky na pošte alebo poštovému doručovateľovi.


VIII. Dodacie podmienky


Predajca zasiela tovar formou poštovej zásielky Slovenskej pošty s dobierkou. V prípade, že kupujúci zistí po prevzatí poškodenie obsahu zásielky, je nutné najneskôr v nasledujúci pracovný deň telefonicky alebo e-mailom kontaktovať predávajúceho. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.


Doprava a poštovné


Tovar zasielame na dobierku Slovenskou poštou. Poštovné je účtované podľa Tarify Slovenskej pošty, pri menších zásielkach ako list s dobierkou, pri väčších ako balík. Cena balíka s dobierkou je účtovaná podľa Tarify Slovenskej pošty. Pozri http://cennik.posta.sk/. K objednávke je nutné pripočítať balné 0,50 €.


IX. Záručné podmienky


Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.


X. Záverečné ustanovenia


Tieto OP sú platné od 1. 3. 2014. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto OP bez predchádzajúceho upozornenia.


Schválil: MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci