Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

kysucke muzeum uvod

kolmy breh01Kysucké múzeum v Čadci ponúka od 9. septembra do 15. novembra 2019 pre návštevníkov interaktívnu výstavu o živote a ochrane živočíšnych druhov, ktorú nemusia vnímať len očami, ale precvičia si aj ostatné zmysly ako hmat a sluch. 

Výstava približuje život troch druhov vtákov – rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej. Poskytuje informácie o spôsobe života týchto druhov, o ohrození a obnove riečneho ekosystému, ktorý je ich životným prostredím, ako aj o opatreniach, pomocou ktorých môžeme pomôcť ich prežitiu v človekom narúšanej krajine.
Výstava je plná interaktívnych prvkov, pre malé aj väčšie deti, študentov i dospelých návštevníkov. Hravým spôsobom sa dozvedajú, čo je to potravinový reťazec, čím a kým sú ohrozené tieto vzácne a užitočné vtáčiky, môžu nazrieť do ich hniezd, zahrať si zaujímavú hru o migrácii vtáčikov, či naučiť sa niečo o separovaní odpadu v elektronickej eko hre. Deťom vieme predviesť aj spôsob ako vzniká riečny breh, priblížiť si jeho nestabilitu ale aj rôznorodosť.

Rieka je živel, ktorý prináša do krajiny vodu a s ňou aj život. Naše rieky však majú problém. Väčšina z nich je napriamená a spútaná brehovým opevnením. Stratili tak schopnosť meandrovať. Pri tomto procese napr. vznikali pri erózii brehov kolmé steny, v ktorých hniezdia vzácne druhy vtákov. Na ochranu takýchto druhov je zameraný aj projekt BeeSandFish - LIFE12 NAT/SK/001137: Ochrana hniezdnych a potravných biotopov brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého (viac info: www.broz.sk/BeeSandFish). Tento veľmi špecifický spôsob hniezdenia je ohrozený práve reguláciou riečnych korýt, zabraňovaním vzniku pieskových zosuvov, nevhodnou výstavbou či priamou likvidáciou človekom. Okrem toho, za posledné desaťročia došlo k degradácii biotopov, ktoré týmto druhom prinášali dostatok potravy. Brehuľa a včelárik obľubujú pasienky, mokrade, lesy bohaté na hmyz a rybárik je závislý od rybej osádky, ktorá je najbohatšia v divokých riečnych ramenách. V týchto biotopoch vykonávajú dôležitú funkciu prirodzených predátorov, ktorú človek nevie nahradiť. Preto sa Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) zameralo na obnovu kolmých stien. V rámci projektu vznikne minimálne 1 750 dĺžkových metrov hniezdnych stien v oblastiach patriacich do sústavy chránených území NATURA 2000. Imitácie hniezdnych nôr v kolmých stenách si môžete prísť pozrieť do Kysuckého múzea v Čadci od 9. septembra do 15. novembra v čase otváracích hodín. Výstava je putovná a Čadca je jej poslednou 17-tou zastávkou pred  tým, ako sa stane stálou expozíciou na ekofarme Ostrov v oblasti Dunajských luhov. Výstava je výnimočná v tom, že ju môžete vnímať nielen očami, ale precvičíte si aj ostatné zmysly ako hmat a sluch. Návštevníci budú mať príležitosť fiktívne sa zúčastniť exkurzie na miestach, ktoré sú na severe Slovenska veľmi ojedinelé. Príďte sa dozvedieť, ktorý z týchto druhov je možné vidieť aj v okolí Čadce.

Autor: Katarína Goffová (Prírodovedecká fakulta, UK)