ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1 OK/KM/2018

v správe: Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca

Kysucké múzeum v Čadci (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v platnom znení zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Predmetom nájmu je:

- časť nebytových priestorov o výmere 20,04 m2 (súčasť Depozitára v Krásne nad Kysucou), ktoré sa v nachádzajú v stavbe s. č.1539, postavenej na pozemku p. č. KN-C 6780/218, v k. ú. Krásno nad Kysucou, zapísanej na LV č. 2513.

Podmienky nájmu:

1. Účel nájmu: kancelárske alebo skladové priestory.

2. Najnižšia ponuková cena (nájomné) za predmet priameho nájmu – je určená v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z., a to najmenej v takej výške nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.
Najnižšie nájomné je vo výške: 522,21 € ročne, t.j. 26,06 €/m2/rok + úhrady za služby spojené s nájmom.

3. Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú najskôr od 01.04.2018 na päť rokov.

4. Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá cena za predmet nájmu.

5. Lehota na doručenie ponúk záujemcov je do 09.03.2018 do 14:00 hod. Ponuku žiadame predložiť v podateľni Kysuckého múzea v Čadci alebo doručiť poštou na adresu: Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca, aby bola zaevidovaná v podateľni vyhlasovateľa do 09.03.2018 do 14:00 hod.

6. Ponuka záujemcu podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, prípadne obchodný názov fyz. osoby podnikateľa, sídlo a IČO a u právnickej osoby obchodný názov, sídlo a IČO, zastúpenie, ponúknutú cenu, účel využitia predmetu nájmu.

7. Ponuka musí byť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 1/OK/KM/2018, NEOTVÁRAŤ“.

8. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 22.02.2018 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. (Iný termín možné dohodnúť telefonicky s Mgr. Michaelou Jozekovou, č. t.: 041/4321386.)

9. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

10. Každý záujemca je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Mgr. Michaela Jozeková, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel. číslo: 041/4321386.
Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (najmä označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, úhradu za poskytované služby spojené s nájmom, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).

12. Komisiu na vyhodnotenie ponúk zriaďuje Žilinský samosprávny kraj (najmenej trojčlennú) tak, že najmenej jeden člen je zástupcom Kysuckého múzea v Čadci. S víťazom predloženej ponuky správca majetku so súhlasom predsedu Žilinského samosprávneho kraja môže uzatvoriť nájomnú zmluvu. Všetci záujemcovia, ktorí predložili svoje ponuky, budú o výsledku vyhodnotenia písomne informovaní.

V Čadci, 01.02.2018


MVDr. Miloš Jesenský, PhD., v. r.
riaditeľ