Tlačová správa Kysuckého múzea v Čadci
Čadca 19.10.2010

V piatok, 15. októbra 2010 sa v priestoroch Spoločnej prírodovednej expozície v Krásne nad Kysucou uskutočnil Workshop k projektu Škola v múzeu. Záverečné zhodnotenie projektu a jeho detailné priblíženie sa uskutočnilo za účasti cezhraničného partnera, predstaviteľov gminy Strumień z Poľskej republiky, žiakov zo Základnej školy v Krásne nad Kysucou a ďalších hostí. Piatkový program pozostával nielen z prezentácie projektu ale aj z návštevy vysunutých expozícií Kysuckého múzea. V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke bol pre nich pripravený kultúrny program v podaní Jozefa Smolku s ľudovou hudbou heligonkárov Kysucký prameň.
Celkové náklady projektu Škola v múzeu predstavovali 19.302,00 EUR, Európsky fond regionálneho rozvoja zabezpečil financovanie do výšky 85%, čo predstavuje 16.406,70 EUR, Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu pozostávalo z 1.930,20 EUR, teda 10% celkového rozpočtu a na spolufinancovaní vlastnými zdrojmi vo výške 956,10 EUR (5%) sa podieľal aj zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci, Žilinský samosprávny kraj.
Ako uviedla projektová manažérka Kysuckého múzea v Čadci, Ing. Michaela Perďochová, hlavným cieľom projektu bolo: „Zmodernizovať prístup múzea k edukačným procesom v prírodovednej oblasti, netradičným spôsobom sa lepšie priblížiť k vyučovanej problematike prostredníctvom vybudovania špecializovanej učebne priamo v prírodovednej expozícií a tak prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok pre školy v poskytovaní vzdelania. Medzi špecifické ciele projektu môžeme zaradiť budovanie vzťahu poľských žiakov a študentov k múzeu ako aj historickým hodnotám, integrovať školy do aktivít organizované múzeom, aktívne zapojenie účastníkov projektu prostredníctvom súťaží, prostredníctvom kultúrno-športových podujatí prezentovať účastníkom ako vhodne využívať voľný čas a motivovať študentov k aktívnemu využívaniu času k športovej, umeleckej,  kultúrnej činnosti, zlepšiť manažérske schopnosti členov projektové tímu prostredníctvom vzájomnej spolupráce partnerov na implementácií projektu, zabezpečiť cielenú propagáciu projektu a jeho výsledkov prostredníctvom propagačných materiálov, internetu a médií na Slovensku a Poľsku a podporiť návštevnosť expozícií múzea, nepriamo aj návštevnosť žilinského regiónu.“ Prostredníctvom projektu Škola v múzeu došlo k realizácií takých významných podujatí ako sú Drôtovaná a medová krása, Kuchyňa starých materí, Detská olympiáda, Živý šach, Presný zásah a Stredoveká kuchyňa.

Dňom 31. októbra 2010 dôjde aj k ukončeniu druhého cezhraničného projektu Múzeum deťom. Projekt vznikol v spolupráci s poľskou obcou Strumień. Bližšie projekt priblížila jeho koordinátorka, Darina Hnidková z Kysuckého múzea v Čadci: „Špecifickými cieľmi projektu sú integrácia materských škôl, učiteľov a detí, rozvoj kreativity u detí, zlepšenie prístupu múzea k detským potrebám, prezentácia a udržiavanie miestnej identity, miestneho života a života prírody Kysúc, spoznávanie prírody a geografie Žilinského regiónu, spoznávanie tradičnej kultúry, tradičných remesiel a tradičnej kuchyne regiónu, aktívne a plnohodnotné trávenie času detí, spoznávanie slovenského a poľského jazyka, spôsobov dorozumievania sa medzi sebou.“ A toto sa aj podarilo, veď podujatia ako Maškariáda, Šarkaniáda a vybudovanie nového detského miniihriska dokázali hrou a detskou zábavou spojiť žiakov zo materských škôl Slovenska i Poľska. Miniihrisko sa stáva obľúbeným miestom trávenia voľných chvíľ detí pri prehliadke Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke.

Projekty sú spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Lenka Jancová
Kysucké múzeum v Čadci

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image