Etický kódex je súhrn základných pravidiel správania sa zamestnanca Kysuckého múzea v Čadci (ďalej len „KMCA“), ktoré je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s občanmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami. Zároveň vystihuje aj nastavenie firemnej kultúry inštitúcie.

Zamestnanec KMCA:

1)     koná vždy vo verejnom záujme a nezúčastňuje sa žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť v rozpore s plnením jeho pracovných povinností,

2)     zdržiava sa konania, ktoré by viedlo ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami zamestnanca a jemu blízkych osôb,

3)     je lojálny voči zamestnávateľovi, dodržiava legislatívu a všetky interné predpisy zamestnávateľa,

4)     zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme KMCA nemožno oznamovať iným osobám, s výnimkou niektorých skutočností upravených osobitným zákonom,

5)     nevyžaduje a neprijíma žiadne dary, ani iné výhody, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodovanie a profesionálny prístup k plneniu si svojich pracovných povinností,

6)     riadne hospodári s prostriedkami zverenými zamestnávateľom a stráži a ochraňuje majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekoná v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,

7)     rozvíja a prijíma konštruktívnu kritiku v rámci pracovných procesov,

8)     uvedomuje si, že svojim konaním a správaním reprezentuje KMCA,

9)     navonok i dovnútra reprezentuje KMCA, a preto chodí do práce upravený a vhodne oblečený, pričom rešpektuje požiadavky zamestnávateľa - vhodné oblečenie zamestnávateľ zadefinuje a zverejní na dostupnom mieste pre zamestnancov,

10)   váži si každého občana a správa sa vždy tak, aby všetci návštevníci KMCA vnímali, že sú vítaní a zamestnanci KMCA sú tu pre nich,

11)   zachováva a posilňuje dobré meno KMCA a to tak na pracovisku, ako aj mimo neho,

12)   váži si a rešpektuje ostatných zamestnancov a ich prácu, ktorá je pre KMCA rovnako dôležitá ako tá jeho,

13)   pomáha novým zamestnancom v procese ich adaptácie,

14)   zdraví sa navzájom s ostatnými zamestnancami v súlade so spoločenskými pravidlami a zdraví každú návštevu, ktorú v priestoroch KMCA stretne,

15)   váži si a je hrdý, že je zamestnancom KMCA,

16)   v prípade, ak si všimol nedostatky, hlási ich nadriadenému pracovníkovi, prípadne navrhuje spôsob ich odstránenia,

17)   rešpektuje rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad dodržiava organizačný postup a rieši ich najskôr s príslušným nadriadeným,

18)   nekoná tak, aby bola narušená dôvera verejnosti voči KMCA,

19)   dodržiava predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane, právne predpisy a ďalšie predpisy, vzťahujúce sa na prácu, ktorú vykonáva,

20)   rešpektuje, že komunikáciu KMCA voči médiám má v kompetencii a zároveň za ňu zodpovedá hovorca KMCA.

                                                                                                                                                                   

Čadca, 16.03.2020                                                                                                      Mgr. Helena Kotvasová

                                                                                                                         riaditeľka Kysuckého múzea v Čadci

                                                                                                                                        na základe poverenia

 

Etický kódex zamestnanca Kysuckého múzea v Čadci môžete otvoriť a stiahnuť aj prostredníctvom nasledovného odkazu:

Etický_kódex_zamestnanca_KM.pdf