26 października odbyło się spotkanie podsumowujące w ramach projektu „Bliscy sobie – wspólne publikacje szansą poznania pogranicza” realizowanego z Kysuckim Muzeum w Czadcy.  W spotkaniu, które odbyło się po stronie słowackiej wzięli udział przedstawiciele i pracownicy instytucji partnerskich, przedstawiciele szkół, przedszkoli, lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Strumień  i powiatu Czadca. Na spotkaniu tym zostały omówione najważniejsze działania w ramach projektu oraz jego rezultaty. Uczestnicy zwiedzili też miejsca przedstawione w folderze po stronie słowackiej czyli Kysuckie Muzeum w Czadcy, Muzeum wsi kysuckiej w Novej Bystricy - Vychylovce, wspólną ekspozycję przyrodniczą  w miejscowości Krásno nad Kysucou, zabytkową zwrotnicową kolejkę leśną  w Novej Bystricy – Vychylovce oraz dwór Radol'a. Uczestnicy mieli okazję się poznać, porozmawiać z sobą , wymienić się swoimi doświadczeniami zawodowymi i projektowymi.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.Preklad: „Stretnutie s Kysuckým múzeom v Čadci na záver projektu"

26. oktόbra sa uskutočnilo záverečné stretnutie v rámci projektu „Blízki pre seba – spoločné publikácie šancou spoznania pohraničia“ realizovaného spoločne s Kysuckým múzeom v Čadci. Na stretnutí, ktoré sa konalo na slovenskej strane, sa zúčastnili zamestnanci partnerských inštitúcií, zástupcovia škôl, materských škôl, miestnych združení z územia obce Strumień a okresu Čadca. Na tomto stretnutí boli vyhodnotené najdôležitejšie aktivity v rámci projektu a jeho výsledky.

Účastníci stretnutia tiež navštívili miesta na slovenskej strane predstavené v propagačnej brožúre, čiže Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke, Spoločnú prírodovednú expozíciu v Krásne nad Kysucou, Historickú lesnú úvraťovú železnicu vo Vychylovke a Kaštieľ Radoľa. Účastníci mali príležitosť spoznať sa, porozprávať sa a vymeniť si svoje odborné a projektové skúsenosti.


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z 85% prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 a z 10% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.