Vďaka projektu „Múzeum deťom“čaká na všetky deti v skanzene prekvapenie v podobe pestrého miniihriska zábavya oddychu, v ktorom si deti môžu spestriť svoj pobyt v skanzene zábavou a hrou na nových drevených hračkách. Medzi objektmi ľudovej architektúry tak tieto zariadenia príjemne spestrujú okolie. Kysucké múzeum v Čadci bolo u tohto projektu úspešné v získaní finančných prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Nové zariadenia pre minipark vyrobila na objednávku Stredná drevárska škola z Krásna nad Kysucou. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa zriaďovateľ projektu - Žilinský samosprávny kraj.

Sample Image

Už od januára 2010 Kysucké múzeum v Čadci spolupracuje s cezhraničným partnerom na implementácii projektu „Múzeum deťom“, ktorý  je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci. Aj vďaka získaným finančným prostriedkom sa zástupcovia Kysuckého múzea v Čadci pravidelne stretávajú so zástupcami poľského partnera - gminou Strumień. Partnerská dohoda k projektu bola medzi partnermi podpísaná už v júni minulého roku. Od tej doby sa cezhraniční partneri už niekoľkokrát stretli na pracovných stretnutiach. Predmetom spoločných pracovných stretnutí je predovšetkým príprava troch spoločných kultúrno-spoločenských podujatí. Účastníkmi podujatí budú deti Materských škôl z gminy Strumień a Materskej školy vo Vychylovke. Celkom sa podujatí zúčastní okolo 300 detí. Okrem pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatí sa v rámci mikroprojektu vybuduje pre deti v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke minipark zábavy a oddychu, kde sa deti môžu zabaviť. Spoločné cezhraničné stretnutia s partnerom dávajú priestor pre plánovanie aj nových spoločných projektov. S týmto účelom oslovili zástupcovia poľského partnera z gminy Strumień Kysucké múzeum v Čadci s troma vlastnými projektovými zámermi. Niektoré z nich zástupcov Kysuckého múzea v Čadci oslovili, preto sa partnerská spolupráca medzi inštitúciami  dvoch susedných štátov bude aj naďalej rozširovať. Spoločné projekty cezhraničných partnerov budú aktuálne už v druhej výzve Fondu mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Darina Hnidková, koordinátor projektu

Sample Image

Sample Image
Kysucké múzeum v Čadci bolo úspešné v získaní finančných prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 aj v ďalšom projekte s názvom „Múzeum deťom“. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci. Partnerom pri realizácii projektu je gmina Strumień. Zástupcovia oboch zúčastnených strán sa pravidelne stretávajú a spoločne plánujú zabezpečenie aktivít projektu, ktorý je zameraný predovšetkým pre deti predškolského veku.
Vďaka projektu skanzen ožije džavotom detí z Poľskej republiky, partnerskej obce Strumień a z Materskej školy vo Vychylovke. Deti si medzi sebou zmerajú svoje sily, fantáziu a šikovnosť v pripravovaných súťažných kultúrno-športových podujatiach a to Deň detí, Maškariáda – detský karneval a Šarkaniáda.
Prekvapením pre návštevníkov tohtoročnej sezóny bude vybudovanie miniparku zábavy a oddychu, v ktorom si deti môžu spestriť svoj pobyt v skanzene zábavou a hrou na nových hojdačkách, v hracom domčeku s preliezkou a šmýkačkou, vláčikom alebo preliezkou na lane.
Vďaka projektu sa očakáva zlepšenie prístupu múzea k detským potrebám, a naopak deti získajú vzťah ku kultúrnemu dedičstvu, dôjde k integrácií materských škôl, učiteľov a detí, rozvoju kreativity ako aj spoznávaniu tradičnej ľudovej kultúry, remesiel a kuchyne regiónu Kysúc u detí.

Darina Hnidková, koordinátor projektu

Sample ImageSample ImageKysucké múzeum v Čadci, organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, čaká v tomto roku mnoho aktivít, vďaka ktorým sa skanzen rozšíri o detské ihrisko a uskutočnením rôznych podujatí sa spriatelia deti zo Slovenskej a Poľskej republiky. Múzeum bolo úspešné v získaní finančných prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, pomocou ktorého múzeum začína s realizáciou projektu Múzeum deťom. Cezhraničným partnerom v projekte je poľská obec Strumień. Ako uviedla koordinátorka projektu, Darina Hnidková: „Posilní sa cezhraničná spolupráca udržiavaním a rozvíjaním kultúrnych tradícií pre ďalšiu generáciu. Podporí sa rozvíjanie kultúrneho povedomia občanov a prezentácia života a životného štýlu. Podporia sa aktivity zabezpečujúce spoločný rozvoj a prezentáciu kultúrnych voľno-časových aktivít a kultúrneho dedičstva.“ 

V miniparku zábavy a oddychu – na detskom ihrisku, v tichom prostredí Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke, sa budú môcť deti vyšantiť na kolotoči, loziacej lanovej stene, preliezačke so šmýkačkou či prevažovanej hojdačke. Predpokladaný termín ukončenia prác na detskom ihrisku je v máj. Táto forma aktívneho trávenia voľného času je len jednou z pripravovaných atrakcií. Deti predškolského veku z Poľskej republiky, partnerskej obce Strumień a deti z Materskej školy vo Vychylovke čakajú tri podujatia a to Deň detí, Maškariáda – detský karneval a Šarkaniáda – púšťanie vlastnoručne vyrobených šarkanov. Ako ďalej uviedla Darina Hnidková: „Špecifickými cieľmi projektu sú integrácia materských škôl, učiteľov a detí, rozvoj kreativity u detí, zlepšenie prístupu múzea k detským potrebám, prezentácia a udržiavanie miestnej identity, miestneho života a života prírody Kysúc, spoznávanie prírody a geografie Žilinského regiónu, spoznávanie tradičnej kultúry, tradičných remesiel a tradičnej kuchyne regiónu, aktívne a plnohodnotné trávenie času detí, spoznávanie slovenského a poľského jazyka, spôsobov dorozumievania sa medzi sebou.“

Lenka Jancová
komunikačný manažér KM