logo_sr_cr

Kysucké múzeum v Čadci začalo s realizáciou v poradí už šiesteho cezhraničného projektu  v spolupráci s cezhraničným partnerom pod názvom Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska. Projekt sa realizuje v mesiacoch máj – október 2014.

Tento projekt je druhý v poradí, ktorý sa zaoberá históriou oboch cezhraničných regiónov. Hlavným cieľom projektu je atraktívnou formou prezentovať spoločnú históriu oboch susediacich regiónov so zvýraznením ich svojráznosti. Výstupom z projektu bude vydanie troch publikácií venovaných spoločnej histórii Kysúc a Těšínska.

V máji sa stretli zástupcovia oboch cezhraničných múzeí v súvislosti s plánovaním aktivít na zabezpečenie všetkých výstupov projektu. Stretnutia sa zúčastnili nielen členovia projektového tímu, ale aj štatutárni zástupcovia oboch múzeí – za Kysucké múzeum v Čadci Dr. Miloš Jesenský a za Múzeum Těšínska Dr. Zbyšek Ondřeka. Toto stretnutie začalo spoločnú realizáciu ďalšieho projektu s dlhoročným cezhraničným partnerom.

Na dosiahnutie stanoveného cieľa sa projektový tím zaviazal zrealizovať niekoľko dielčich cieľov. Prvým z cieľov je oboznámenie verejnosti so spoločným historickým dedičstvom prihraničných regiónov Kysúc a Těšínska prostredníctvom publikácie Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska. Ďalším špecifickým cieľom projektu je zvýšenie povedomia verejnosti o archeologických lokalitách na oboch stranách hranice a popularizácia archeologických výskumov prostredníctvom publikácie Odkaz predkov - archeológia Kysúc a Těšínska.  Úlohou  projektu je  rozvíjanie spolupráce v oblasti prezentácie dejín, života a kultúry Slovenského a Českého národa. Na dosiahnutie cieľa sa v septembri uskutoční medzinárodná etnografická konferencia, ktorého výstupom bude vydanie Zborníka  z  tohto podujatia.  

Partneri budú aj naďalej  spolupracovať,  podieľať sa na implementácii projektu, utužovať cezhraničné partnerstvo a postupovať v realizácii až do úspešného zavŕšenie celého projektu.


Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci - Žilinský samosprávny kraj.