logo_sr_cr

 

Kysucké múzeum v Čadci začalo s prípravou už druhej medzinárodnej konferencie realizovanej v spolupráci s cezhraničným partnerom – Múzeom Tešínska. V rámci projektu „Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska“ sa bude konať 23. septembra 2014  konferencia s medzinárodnou účasťou prednášajúcich. Výstupom z konferencie bude vydanie zborníka s príspevkami, ktoré odznejú na konferencii. Vďaka realizácii projektu a konferencie sa bude atraktívnou formou prezentovať spoločná história oboch susediacich regiónov so zvýraznením ich svojráznosti.

 

Okrem uvedenej konferencie sa v rámci projektu plánuje vydanie ešte dvoch publikácii zameraných na spoločnú históriu susediacich regiónov. V súčasnosti autori publikácií Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska a Odkaz predkov - archeológia Kysúc a Těšínska dokončujú obsahovú stránku.

 

Realizáciou projektu sa zabezpečí aj rozvíjanie spolupráce v oblasti prezentácie dejín, života a kultúry Slovenského a Českého národa. Dlhoroční cezhraniční partneri sa budú aj naďalej spoločne podieľať na realizácii projektu a zabezpečia naplnenia všetkých cieľov stanovených v projekte.


Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci - Žilinský samosprávny kraj.