Časopis Acta regionalia je interdisciplinárne vedecké periodikum zamerané na publikovanie pôvodných vedeckých prác z regionalistiky a problematiky výskumu regiónov spracovaných z hľadiska vedných odborov histórie, environmentálnych dejín, historickej geografie, dejín vied a techniky, geografie, krajinnej ekológie, plánovania a tvorby krajiny, geo- a montánneho turizmu, etnografie, muzeológie a archeológie. 

ISSN 2453-9252

Redakčná rada si vyhradzuje právo prednostne zaradiť príspevky zamerané na oblasť Kysúc a severozápadného Slovenska.

V periodiku je možné publikovať pôvodné doposiaľ nepublikované výskumné štúdie, prípadové štúdie, syntetizujúce práce či prehľadové štúdie z daných odborov. Redakčná rada periodika môže prijať aj práce z príbuzných vedeckých odborov.

 

Vydavateľ: Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach

Editor:

MVDr. Miloš Jesenský, PhD.

Výkonný redaktor:

Mgr. Martin Turóci, PhD.

Medzinárodná redakčná rada:

Hlavný redaktor:

Prof . Ing. Dr.hc. Pavol Rybár, PhD., (Ústav zemských zdrojov, Fakulta BERG TU, Slovensko)

 

Členovia redakčnej rady:

Ing. Jan Andreska, PhD. - Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulty Karlovy univerzity v Praze, Česká republika 

Pavel Babka (Galéria Babka, Kovačica, Srbsko)

RNDr. Vladimír Čech, PhD. - Prešovská univerzita v Prešove

doc. Ing. Ivan Vasilievič Delegan, CSc. (Národná lesotechnická univerzita Ukrajiny, Ľvov, Ukrajina)

prof. Dr. hab. inž. Marek Doktor, (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krakov, Poľsko)

doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD. (Ústav zemských zdrojov, Fakulta BERG TU Košice, Slovensko)

doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD. (Katedra histórie, FF UKF Nitra, Slovensko)

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. (Historický ústav SAV Bratislava, Slovensko)

Mgr. Karol Hollý, PhD. (Historický ústav SAV Bratislava, Slovensko)

PaedDr. Pavel Hronček, PhD. (Ústav zemských zdrojov, Fakulta BERG TU Košice, Slovensko)

Prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. (Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, FF Univ. sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko)

doc. Ing. Ladislav Hvizdák, PhD. (Ústav zemských zdrojov, Fakulta BERG TU Košice, Slovensko)

doc. Ing. Peter Jančura, CSc. (Katedra plánovania a tvorby krajiny, FEaE TU Zvolen, Slovensko)

MVDr. Miloš Jesenský, PhD. (Kysucké múzeum v Čadci, Slovensko)

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD. (Katedra histórie, PedF UK Bratislava, Slovensko)

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. (Katedra histórie, FF UMB Banská Bystrica, Slovensko)

doc.Mgr. Mário Molokáč, PhD. (Ústav zemských zdrojov, Fakulta BERG TU, Slovensko)

PaedDr. ZbyšekOndřeka (MuzeumTěšinska v Opavě a Slezská univerzita v Opavě, Česká republika)

RNDr., PhDr. Richard R. Senček, PhD. (Poštové múzeum Banská Bystrica, Slovensko)

RNDr. Norbert Polčák, PhD. (Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PrF UK Bratislava, Slovensko)

PhDr. Miroslav Sabol, PhD. (Historický ústav SAV Bratislava, Slovensko)

doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD. (Ústav zemských zdrojov, Fakulta BERG TU Košice, Slovensko)

doc. Ing. Peter Urban, PhD. (Katedra Biológie a ekológie, FPV UMB Banská Bystrica)

doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, PhD. (Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika)

 

Pokyny pre autorov

Jazyk príspevku

a) slovenský, český, anglický,
b) nemecký, poľský a prípadne iný jazyk príspevku musí schváliť redakčná rada.

 

Rozsah príspevkov
Rozsah štúdií, vrátane poznámkového aparátu, by nemal presiahnuť 15 normostrán (27 000 znakov vrátane medzier), recenzií 8 strán (14 400 znakov vrátane medzier) a anotácií a správ 2 strany (3 460 znakov vrátane medzier).  Redakčná rada časopisu si vyhradzuje právo prijať pôvodné štúdie a práce aj v rozsahu väčšom ako 15 normostrán.

 

Typ písma

Príspevky odovzdávajte, resp. posielajte na adresu redakcie v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu formou prílohy. Musia byť spracované v textovom editore Word pod operačným systémom Windows a napísané typom písma Times New Roman podľa pokynov.

Základné členenie práce

1. názov práce v slovenskom jazyku (tučné písmo, všetky písmená veľké, veľkosť písma 14);

2. názov práce v anglickom jazyku (normálne písmo, všetky písmená veľké, veľkosť písma 14);

3. celé meno a priezvisko autora/autorov (kurzíva, veľkosť písma 12);

4. úplná adresa autora/autorov vrátane elektronickej adresy/adries (obyčajné písmo, veľkosť písma 10), formát: názov organizácie, ulica, skratka štátu, PSČ, mesto;

5. abstrakt príspevku v anglickom jazyku v rozsahu do 250 slov (obyčajné písmo, veľkosť písma 10);

6. kľúčové slová v anglickom jazyku (obyčajné písmo, veľkosť písma 10);

7. vlastná  práca, (nadpisy tučným písmom, text obyčajným písmom, veľkosť písma 12):
 

Bibliografické odkazy

Odporúčame upraviť podľa platnej normy STN ISO 690 – Dokumentácia. Danú normu používa aj Historický časopis indexovaný v CC.

 

Recenzovanie rukopisu

Zaslané rukopisy prejdú anonymným recenzným pokračovaním. Autor dostane hodnotenie recenzenta (respektíve recenzentov) spolu so stanoviskom redakčnej rady o prijatí (resp. neprijatí) práce do tlače a s návrhmi na prípadnú úpravu rukopisu. Až po následnej úprave rukopisu a vyjadrení sa ku všetkým recenzným pripomienkam môže, ale nemusí byť príspevok akceptovaný.

Posielanie rukopisov

Uzávierka prijatia rukopisov je 1. septembra príslušného roku. V prípade veľkého počtu príspevkov ich vedecká rada automaticky zaradí do nasledovného čísla. Príspevky prosíme zasielať na adresu výkonného redaktora.

 

Adresa redakcie: Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova ul. č.50, 022 01 Čadca

Kontakt na hlavného redaktora: MVDr. Miloš Jesenský, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontakt na výkonného redaktora: Mgr. Martin Turóci, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfObsah a abstrakty 1, 2 z roku 2016

pdfObsah a abstrakty 1,2 z roku 2017