konferencia_1.sv._vojnaOZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva pozýva historikov, archivárov, knihovníkov a pracovníkov múzeí, diplomatov a predstaviteľov vládnych a verejných organizácií k účasti na Medzinárodnej konferencii venovanej histórii Prvej svetovej vojny v rokoch 1914 – 1918, ktorá sa bude konať 24. júla 2014 o 9.00 hod. v Bratislave

(budova Aircraft Building, Bratislava, Ivánska cesta 30/B).


Prvá svetová vojna (1914-1918) bola historickým míľnikom oddeľujúcim novú dobu od súčasnosti. Bola to najmohutnejšia vojna zo všetkých vojen ku ktorým doteraz došlo, v ktorej boli použité nové formy masovej mobilizácie vojenských jednotiek spolu s ucelenou premenou ekonomiky na ekonomiku vojnového stavu. Hlboké zmeny nastali vo vojenskej technike a vojenskom umení, ktoré sa uplatnili v nových metódach vedenia vojny, strategického plánovania a bojovej taktiky. Prvýkrát boli použité rôzne druhy zbraní hromadného ničenia.

Rozsahom svojho vplyvu na občiansku spoločnosť Prvá svetová vojna nemala obdobu v dejinách. Z Prvej svetovej vojny vzišli nové druhy politických režimov, ktorých cieľom bol úplný rozchod s tradičnými hodnotami, formovanie nového človeka, novej civilizácie.

Prvá svetová vojna mala významný vplyv na ľudské vedomie, svetonázor a postoje ľudí, čo sa prejavilo aj vznikom nových druhov umeleckého stvárnenia života.

Po prvý krát na základe bilancie výsledkov vojny bola v novom subsystéme (Versailleskom) vytvorená medzinárodná organizácia, Spoločnosť národov, ktorej zámerom bolo zabrániť ďalšej svetovej vojne a riadenie medzinárodných politických procesov. Jej činnosť však napriek tomu nedokázala zabrániť lokálnym vojnám a vzniku novej svetovej vojny. Mierotvorné skúsenosti Spoločnosti národov však boli brané do úvahy pri vytváraní

novej medzinárodnej organizácie po druhej svetovej vojne, Organizácie spojených národov.

Aj 100 rokov od vzniku Prvej svetovej vojny sa neustále vedú diskusie hodnotiace jej vznik, priebeh a následky.


Ciele Medzinárodnej konferencie k „100. výročiu začiatku
Prvej svetovej vojny 1914 – 1918“:

- uctenie pamiatky miliónov obetí Prvej svetovej vojny,

- analýza udalostí Prvej svetovej vojny na základe spoľahlivých zdrojov a analýza výsledkov a poučení z vojny,

- prispieť k štúdiu „bielych miest“ Prvej svetovej vojny a jej dôsledkov,

- diskusia o vplyve Prvej svetovej vojny na svetovú civilizácia, na revolučné procesy a teritoriálne zmeny,

- vyzvať výskumných pracovníkov, diplomatov a verejnosť k diskusii o aktuálnych otázkach vojny a mieru.


Hlavné úlohy:

- preskúmať rôzne koncepcie histórie vojny a široký okruh otázok spojených s objasnením príčin, charakteru a celosvetových následkov vojny,

- prediskutovať oblasť zahraničnej politiky bojujúcich strán pred a počas vojny a vojenských operácií na jej frontoch,

- vyhodnotiť vplyv Prvej svetovej vojny na vývoj udalostí v Európe a v Rusku.

 

Ponúkané témy:

- vyhodnotenie štúdia tejto udalosti v historiografii a nové vedecké prínosy,

- vplyv vojny na sociálnu a politickú dynamiku, psychológiu más a vládnucej elity

- kultúra, umenie, spoločenské vedomie pod vplyvom svetovej vojny,

- otázky vojny a povojnového usporiadania,

- zahraničná politika a medzinárodné vzťahy v povojnovom období.


Prednášajúci:

-       profesor S. M. Monin, MGIMO (Rusko)

-       profesor V. V. Štoľ, MGIMO (Rusko)

-       Emeritní arcibiskup pražský Metropolita Českých zemí a Slovenska Kryštof  (Česká republika)

-       S. N. Plechanov (Rusko)

-       V. E. Egoškin, CSc. (Rusko)

-       Prof. PaedDr. Natalia P. Diček (Ukrajina)

-       E. S. Birjukov (Rusko)

-       Mgr. M. Drobňák (Slovensko)

-       JUDr. M. Bilský, DiS, (Slovensko)

-       PhDr. A. Kontrík, (Slovensko)

-       MVDr. M. Jesenský, PhD (Slovensko)

-       Mgr. D. Sabol, (Slovensko)

-       L. P. Rešetnikov, PhD. (Rusko)

-       P. V. Multatulin, PhD. (Rusko)

-       PhDr. M. Chmelík ,(Slovensko)

-       PhDr. R. Turík ,(Slovensko)

-       Mgr. Martin Turóci (Slovensko)

-       Mgr. Jana Zaťková (Slovensko)

-       Mgr. Šarlota Drahošová (Slovensko)

-       Matej Beránek (Slovensko)

-       PeadDr. Pavol Parenička, CSc. (Slovensko)

-       Ing. Karol Géci (Slovensko)

-       Ing. Ľubomír Fojtů  (Slovensko)

-       Prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc. (Slovensko)


Оrganizačný výbor konferencie:

- Viktor A. Parkhimovich, DrSc., predseda Spoločnosti slovensko-ruského priateľstva, predseda organizačného výboru

- Igor I. Bondarenko, DrSc., akademik, podpredseda organizačného výboru

- Vladimir А. Zair Bek, akademik RAEV, profesor, DrSc., podpredseda organizačného výboru

- Sergej N. Plechanov, spisovateľ, poradca ministra zahraničných vecí RF, člen organizačného výboru

- Mgr. Martin Drobňák, predseda združenia Klub vojenskej histórie Beskydy, člen organizačného výboru

- Vladimir V. Štoľ, DrSc., profesor, akademik Akadémie geopolitických problémov, člen organizačného výboru

- Valerij  Е. Еgoškin, CSc., veľvyslanec, podpredseda Asociácie ruských diplomatov, člen organizačného výboru

- Nikolaj S. Rižov – Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, člen organizačného výboru

- PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc., Katedra Histórie Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach, člen organizačného výboru

- Sergej М. Мonin, profesor MGIMO, člen organizačného výboru

- Еvgenij S. Biryukov, CSc., konateľ FR МGIMO, člen organizačného výboru

- Viktor V. Аnpilov, námestník riaditeľa RCVK, člen organizačného výboru

- Ing. Radoslav Vavruš, regionálny riaditeľ FIN centrum, člen organizačného výboru

- Peter Kováč, štátny radca, člen organizačného výboru

- Mgr. Еlena Prekopová, CSc., finančný riaditeľ spoločnosti Aircraft Diagnoctik, člen organizačného výboru

- Lucia Lašová, zástupca Žilinského samosprávneho kraja, člen organizačného výboru

- MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ Kysuckého múzea, člen organizačného výboru

- Mgr. Martin Krupa, riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku, člen organizačného výboru

- PhDr. Karol Dzuriak, historik a vedúci vlastivedného oddelenia Liptovského múzea v Ružomberku, člen organizačného výboru

- Mgr. Iveta Floreková, zástupca Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, člen organizačného výboru

- Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda Matice Slovenskej, člen organizačného výboru

- Ing. Karol Géci, riaditeľ Bratislavskej lodnej spoločnosti, člen organizačného výboru

- Alexander I. Diček, PhD., prezident Medzinárodného antiteroristického zväzu, člen organizačného výboru

- Denis Arsentiev, kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike

- Mgr. Veronika Vasiliev, výkonný riaditeľ OZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva, člen organizačného výboru


Partneri Medzinárodnej konferencie:

1. Klub vojnovej histórie Beskydy

2. Historický ústav SAV

3. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

4. Žilinský samosprávny kraj

5. Nitriansky samosprávny kraj

6. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

7. Kysucké múzeum v Čadci

8. Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

9. Liptovské múzeum v Ružomberku

10. Mesto Žilina

11. Matica slovenská

12. Bratislavská lodná spoločnosť

13. Medzinárodný antiteroristický zväz