zbornik_-_etnografia_kysuc_a_tesinskaZborník z medzinárodnej etnografickej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 40. výročia založenia Skanzenu vo Vychylovke.

Publikácia vyšla v rámci projektu „Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska“, financovaného z prostriedkov Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR a spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Zborník z tohto podujatia reprezentuje etnografiu v oboch prihraničných regiónoch.

Zborník predkladá etnografický materiál, ktorý je výsledkom dlhodobej vedeckej činnosti odborných pracovníkov zainteresovaných inštitúcií. Príspevky so zameraním na tradičnú ľudovú kultúru sa vo svojom obsahu hlbšie zaoberajú hmotným i nehmotným kultúrnym dedičstvom daných regiónov. Regionálna kultúra zahŕňa v sebe miestne špecifiká, uplatňujúce sa v každodennom živote, alebo ako súčasť sviatočných a slávnostných príležitostí. Predmetom záujmu je nielen snaha o skúmanie a zachovanie vlastnej kultúrnej identity, ale aj poznávanie rozmanitosti kultúrnych prejavov susedných regiónov, vymedzených nielen historicky a geograficky, ale tiež vo vzťahu k tradíciám a kultúrnemu dedičstvu.

Zborník zameraný na etnografiu Kysúc a Těšínska, približuje javy tradičnej ľudovej kultúry ako významný prameň pri skúmaní a zachovávaní vlastnej kultúrnej identity v uvádzaných regiónoch.


Z obsahu:

ŠIDLO FRIEDL, M.: Sbírky muzeí Moravskoslezských Beskyd a Javorníků z hlediska organologického.

MICHALIČKA,V.: Neprofesionální řezbářství na česko-slovensko-polském pomezí.

PALOWSKÁ, M.: Těšínské Slezsko v etnografické sbírce Ostravského muzea.

PEKOVÁ, K.: Točivé tance ve sběrech Věry Šejvlové.

STUDNICKI, G.: K počátkům a rozvoji polského národopisu a osvěty na Těšínsku.

KOTVASOVÁ, H.: Život a práca lesných robotníkov v 1. polovici 20. storočia.

MARKECH, P.: Pohanské a kresťanské prejavy v tradícií na Kysuciach v interdisciplinárnom kontexte.

PARÁČOVÁ, A.: Historické aspekty podobnosti niektorých prvkov ľudovej kultúry v Riečnici a Terchovskej doline.

KONTRIK, A.:  Skanzen Vychylovka – expozičná a prezentačná činnosť.

KONTRIKOVÁ ŠUSTEKOVÁ, I.: Remeselná výroba na Kysuciach v medzivojnovom období.

JESENSKÝ, M.: Cesty Josefa Váchala na stredné Slovensko.