ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/ 2015, ktorý je v správe Kysuckého múzea v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca

(ďalej len „vyhlasovateľ")

podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok

formou priameho nájmu.

1.  Predmetom nájmu je:

1.1.           nebytový priestor – objekt „Archív“o výmere 22 m2, postavený na pozemku p.č. KN-C 11036/6 – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nová Bystrica v areáli Skanzenu vo Vychylovke. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 957 u správy katastra Čadca. Najnižšie nájomné je 11,60- €/m /ročne. Predpokladaná doba nájmu 1 rok.

Účel nájmu: Poskytovanie rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

1.2            nebytový priestor - objekt „Krčma z Korne“ o výmere 167 m2, postaveného na pozemku p.č. KN-C 11135 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nová Bystrica v areáli Skanzenu Vychylovke. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 957 u Správy katastra Čadca. Predmetom nájmu je aj hnuteľný majetok prenajímateľa nachádzajúci sa v objekte. Predpokladaná doba nájmu 1 rok.

Najnižšie nájomné je 9,50- €/ m2/ročne.

Účel nájmu:  Poskytovanie pohostinských služieb, výroby hotových jedál a rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. 

 

2.  Podmienky nájmu:

Najnižšia ponuková cena za predmet priameho nájmu - nájomné je určené v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a to najmenej v takej výške nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, či hnuteľné veci, náklady na služby spojené s nájmom nie sú jeho súčasťou.

3.        Lehota na doručenie ponúk: Záujemcovia o prenájom môžu zasielať ponuky do 24. 04. 2015 do 14.00 h. Ponuku je potrebné predložiť na sekretariát Kysuckého múzea v Čadci alebo doručiť poštou na adresu: Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca, tak, aby bola zaevidovaná v podateľni sekretariátu do 24. 04. 2015 do 14.00 h.

4.        Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom:

„Priamy nájom č. 1/2015, ponuka 1.1 alebo 1.2 NEOTVÁRAŤ".

5.        Náležitosti ponuky: Ponuka záujemcu o prenájom musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej platenia, účel využitia predmetu nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý chce v predmete nájmu využívať (priložiť oprávnenie na predmet činnosti napr. živnostenský list, výpis z obchodného registra a pod.), prípadne iné podmienky a návrhy.

6.        Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 20. 04. 2015 v čase od 10.00 h do 12.00 h, prípadne podľa osobitnej dohody na nižšie uvedenom tel. čísle. Informácie o predmete nájmu je možné získať u kontaktnej osoby: Mgr. Michaela Jozeková, Kysucké múzeum v Čadci, tel.: 041/432 1386, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

7. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).

9. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom vyhlasovateľa. S víťazom predloženej ponuky správca majetku môže uzatvoriť nájomnú zmluvu. Všetci záujemcovia, ktorí predložili svoje ponuky, budú o výsledku vyhodnotenia písomne informovaní.

V Čadci dňa 08.04.2015

                                                                                                              ..................................................................

                                                                                                                  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.

riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci