riadite_liptovskeho_muzea_v_ruzomberku_mgr._martin_krupa_vlavo_a_riaditelka_odboru_kultury_a_cestovneho_ruchu_zsk_mgr._zuzana_kmetovaDňa 17. apríla 2015 sa v Liptovskom múzeum v Ružomberku uskutočnila slávnostná prezentácia publikácie Matej Bel: Liptovská stolica.

Táto publikácia, ktorej vydavateľom je Kysucké múzeum, predstavuje dôležitý prameň k poznaniu histórie a kultúry Liptova ako jedného z tradičných regiónov Žilinskej župy. Autori monografie – spoluzostavovateľ a prekladateľ latinského textu − Mgr. Jozef Kordoš, PhD. pôsobiaci na Katedre klasických jazykov FF Trnavskej univerzity, spoločne so spoluzostavovateľom Mgr. Martinom Turócim, ktorý je historikom Kysuckého múzea, pri príležitosti tohto slávnostného aktu uviedli. Mgr. Jozef Kordoš, PhD.: „Matej Bel rozhodne patrí medzi ojedinelé zjavy na slovenskej odbornej scéne svojej doby, pričom výnimočnou osobnosťou je určite aj v uhorskom a celoeurópskom meradle. Jeho Vedomosti o súvekom Uhorsku predstavujú rovnako výnimočný a v jeho dobe krajne náročný projekt, ktorý sa však podarilo realizovať len čiastočne. Územie dnešného Slovenska sa však viac-menej spracovať podarilo a jeho nadmieru systematický opis rozčlenený geograficky podľa jednotlivých stolíc predstavuje nepochybne významný historický, geografický aj vlastivedný prameň, ktorý jednoducho žiadny historický výklad o slovenských regiónoch nemôže ignorovať. Pre prekladateľa ide nesporne o náročnú výzvu, pretože záber Vedomostí je skutočne široký – z tohto pohľadu sa preklad javí ako výsledok aktuálneho výskumu Belových Vedomostí, v ktorom sa spájajú prístupy historické aj filologické. Veľmi dôležitá sa v tomto prípade javí platforma, ktorá jeho existenciu a priebeh umožňuje – tou je dlhodobý projekt Kysuckého múzea vydávať Belove Vedomosti v moderných, bilingválnych slovensko-latinských edíciách, teda ako pramenný materiál v podobe latinského textu, tak aj modernú interpretáciu s odborným komentárom.“ Mgr. Martin Turóci: „Prezentovaná publikácia Matej BEL: Liptovská stolica prináša slovenskej čitateľskej verejnosti ďalšiu časť z monumentálneho vedeckého diela Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku alebo skrátene iba Vedomosti od významného slovenského učenca a polyhistora Mateja Bela. Zároveň ide v poradí už o druhý zväzok novej slovensko-latinskej bilingválnej edície tohto veľkolepého Belovho diela, ktorú vydavateľsky zastrešuje Kysucké múzeum. Cieľom tejto edície je postupne vydať slovenské preklady latinských opisov všetkých 4 historických stolíc, ktoré sa kedysi rozprestierali na území dnešnej Žilinskej župy. Po Trenčianskej stolici, ktorej preklad vyšiel v roku 2013 a po nedávno vydanej Liptovskej stolici, tak na vydanie čakajú ešte opisy Oravskej a Turčianskej stolice. Vydavateľský zámer Kysuckého múzea je zámerom nepochybne veľmi ambicióznym a prínosným. Belove opisy slovenských stolíc totiž predstavujú unikátny, vzácny a originálny historický premeň k poznaniu regionálnej i národnej histórie. Z rovnakého dôvodu je veľkým prínosom i vydanie prezentovanej publikácie Matej BEL: Liptovská stolica.

Zuzana Plevková