audit01Na základe metodického pokynu Žilinského samosprávneho kraja sa dňa 9.12.2019 konal v Kysuckom múzeu v Čadci audit odborných zamestnancov, ktorého sa zúčastnili reštaurátori, konzervátori, dokumentátori, historici a etnológovia.

Audit prebiehal v dvoch rovinách vyplnením formulára, ktorý odovzdali pred začatím ústneho pohovoru pred komisiou. Odborná komisia pracovala v zložení: PhDr. Anna Kiripolská (SNM Martin) –predseda komisie, členovia - Mgr. Michal Čajka PhD. (Katedra výtvarnej výchovy, KU v Ružomberku), PhDr. Daniel Hupko PhD. (Múzeum mesta Bratislavy) ,  Mgr. Ján Golian PhD, (Katedra histórie KU v Ružomberku), Jiři Přibyl (Liptovské múzeum v Ružomberku), ako prísediaca členka komisie bola referentka odboru kultúry Mgr. Zuzana Mičíková. V rámci hodnotenia zamestnanci dosiahli dve úrovne hodnotenia - nadštandard bolo 8 zamestnancov, štandardné hodnotenie dosiahli 8 zamestnanci. Jedna zamestnankyňa sa auditu nezúčastnila z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti.