Stretnutie Jacki a KM 

Dňa 24. februára 2021 sa uskutočnilo prvé oficiálne online stretnutie medzi cezhraničnými partnermi – Kysuckým múzeum v Čadci a Jablunkovským centrom kultúry a informácií, ktorí plánujú vytvoriť spoločný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc.

Rokovanie, ktorého sa zúčastnili štatutárky oboch príspevkových kultúrnych inštitúcií spolu s ďalšími členmi realizátorského tímu, malo za cieľ prediskutovať  spoločný postup pri príprave cezhraničného projektu v rámci 7. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v Programe Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020. Cieľom výzvy v rámci investičnej priority podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b) je zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. To chcú vedúci partner Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom Jablunkovským centrom kultúry a informácií docieliť oživením tradícií v cezhraničných regiónoch Kysúc a Jablunkova prostredníctvom vytvorenia bohatej ponuky kultúrnych podujatí v roku 2022. Partneri majú v pláne návštevníkom i obyvateľom cezhraničných oblastí predostrieť zvyky a tradície počas štyroch hlavných podujatí. Prvé dve (veľkonočná výstava a Radoľský jarmok) by sa mali uskutočniť v renesančnom Kaštieli Radoľa a zvyšné dve podujatia (Jablkový deň a vianočný jarmok) budú zorganizované v Jablunkove. Na týchto podujatiach chceme vytvoriť priestor na prezentáciu ľudových remeselníkov, umelcov a folklóru z oboch strán hranice, čo umožní spoznať tradičné zvyky a identitu susediacich regiónov. V záujme partnerov je spropagovať región aj prostredníctvom vydania spoločnej propagačnej brožúry, mapky i nástenného kalendára na rok 2023.

Veríme, že realizáciou projektu sa podarí nielen zlepšiť kultúrnu spoluprácu medzi inštitúciami, ale aj vytvoriť obsahovo bohatú a pestrú paletu zaujímavých kultúrnych programov s výrazným cezhraničným dosahom, ktoré prilákajú návštevníkov i obyvateľov z oboch strán slovenskej a českej hranice.

logá Interreg SK CZ Fond malých projektovlogo KM pre webJacki logo 2