Predstavuje špecializované stredisko pôsobiace pri Kysuckom múzeu. Keďže jednou z vysunutých expozícií Kysuckého múzea je i výnimočná Historická lesná úvraťová železnica vo Vychylovke, zachovaná časť niekdajšej Kysucko-oravskej lesnej železnice, inštitúcia bola poverená komplexnou dokumentáciou vývoja lesných úzkorozchodných železníc v celoštátnom meradle. Okrem zhromažďovania a spracovávania písomných či obrazových dokumentov poskytuje Dokumentačné centrum lesných železníc na Slovensku taktiež metodickú a odbornú pomoc bádateľom, ktorí sa zaoberajú problematikou tohto špecifického poddruhu koľajovej dopravy v minulosti. Od roku 2012 Kysucké múzeum prostredníctvom dokumentačného centra zároveň vydavateľsky zastrešuje knižnú edíciu Zaniknuté koľaje.
Návrh rozšírenia profilácie Kysuckého múzea, ktorého vysunutou expozíciou je aj jedna z najvýznamnejších slovenských technických pamiatok – Historická lesná úvraťová železnica s výnimočným systémom úvratí, bol v rámci skvalitňovania a rozširovania múzejnej dokumentácie považovaný za pozitívnu a vítanú myšlienku. Rozšírenie pôsobnosti múzea o užšiu špecializáciu komplexnej múzejnej dokumentácie vývoja lesných železníc na Slovensku tak v roku 1998 odporučilo i Národné múzejné centrum pri Slovenskom národnom múzeu.

Lesné železnice úzkeho rozchodu zažívali výraznejší rozmach najmä v 1. polovici uplynulého storočia. V danom období vzniklo na území dnešného Slovenska niekoľko desiatok tratí tohto druhu, ktoré boli primárne určené na transport drevnej suroviny. V dokumentačnom centre, ktoré funguje v rámci Kysuckého múzea, sú zhromaždené pramene rôznorodej proveniencie, ktoré sa svojím obsahom viažu práve k uvedenému druhu železníc. Tieto materiály tvoria súčasť zbierkového fondu múzea.

Vo väčšej miere sú zastúpené podklady vzťahujúce sa k niekdajšej lesnej železnici Oščadnica – Zákamenné, resp. k jej jednotlivým súčastiam a samostatným celkom, ktorých existencia predchádzala jej vzniku. Medzi materiálmi sú však zastúpené nielen pramene ozrejmujúce situáciu v lokalitách Kysúc či Oravy, ale taktiež zahŕňajú viaceré ďalšie pramene vzťahujúce sa k problematike úzkorozchodných lesných železníc v rámci územia dnešného Slovenska. Okrem iných sú medzi nimi zahrnuté Čiernohronská železnica, Považská lesná železnica a taktiež sú zastúpené lokality Vígľaš, Topoľčianky, Malacky, Klokoč, Lednické Rovne a ďalšie. Jedná sa tak o celkom zaniknuté, resp. nefunkčné železnice, ako aj železnice, ktoré sa v súčasnosti využívajú na múzejnú prezentáciu.

Aj z obsahového hľadiska sú súčasťou dokumentačného centra písomnosti rozličného charakteru, ktoré vzhľadom na sledované železnice bližšie vypovedajú o konkrétnych otázkach technického, ekonomického či evidenčného charakteru. Sú medzi nimi zastúpené dekréty, osvedčenia, zápisnice, technické správy, ako aj niektoré ďalšie pramene písomného rázu či typové výkresy. Z obrazových materiálov sa medzi zložkami centra nachádzajú snímky z rôznych období existencie, prevádzkovania, neskoršieho stavu, resp. obnovy vybraných lesných železníc.