PhDr. Bednár Peter, CSc., archeológ, Archeologický ústav SAV
Prof. PhDr. Beňušková Zuzana, CSc., etnografka, Ústav etnológie SAV
doc. Ing. Dudáš Miloš, CSc., riaditeľ, Krajský pamiatkový úrad Žilina
PhDr. Kiripolská Anna, etnografka, SNM – Etnografické múzeum Martin
PhDr. Maráky Peter, redakcia Pamiatky a múzeá
PhDr. Priečko Martin, PhD., zástupca vedúcej Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM v Trnave
Mgr. Ing. Sobola Marek, PhD., autorizovaný krajinný architekt, historik
Mgr. Sýkora Radovan, riaditeľ, SNM - Múzeá v Martine
Mgr. Velička Drahomír, PhD., riaditeľ archívu, Štátny archív v Bytči - pracovisko Archív Čadca


Štatút vedeckej rady Kysuckého múzea

1. Vedecká rada Kysuckého múzea (ďalej len KM) je poradným a iniciatívnym orgánom riaditeľa pri riešení zásadných koncepčných otázok múzejnej práce KM
2. Vedecká rada odporúča a navrhuje riaditeľovi  KM metódy a formy (prostriedky) odbornosti múzejnej práce
3. Vedecká rada sa vyjadruje k ročným i perspektívnym plánom a k zhodnoteniu činnosti KM
a) vo vedeckovýskumnej činnosti
b) v akvizičnej a dokumentačnej činnosti
c) vo výstavnej a expozičnej činnosti
d) v oblasti obnovy nehnuteľných kultúrnych pamiatok
e) v oblasti systémového riešenia činnosti a prevádzky MKD a HLÚŽ v Novej Bystrici – Vychylovke        
4.Vedeckú radu zvoláva riaditeľ KM podľa potreby a aktuálnosti, najmenej však 1x ročne. Program zasadnutia pripravuje riaditeľ KM
5. Predsedom Vedeckej rady je riaditeľ, v jeho neprítomnosti ním poverený zástupca. Agendu Vedeckej rady vedie tajomník, menovaný riaditeľom múzea
6. Vedecká rada môže rokovať za nadpolovičnej účasti členov
7. Vedecká rada sa o výsledkoch uznáša formou odporúčania pre riaditeľa KM
8. K riešeniu špeciálnych problémov môže riaditeľ KM prizvať zástupcov špecializovaných organizácii a pracovísk, resp. externých odborníkov
9. Členov Vedeckej rady menuje a odvoláva riaditeľ KM na funkčné obdobie 4 roky
10. Členstvo vo Vedeckej rade je čestné
11. Administratívne práce spojené s činnosťou Vedeckej rady zabezpečuje Kysucké múzeum, podobne aj materiálne zabezpečenie zasadnutí (cestovné, stravné a iné výdavky)
 
Tento štatút Vedeckej rady nadobúda účinnosť dňa 13.02.2020.