Kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

 

Kontaktné údaje na organizáciu:

 

Názov organizácie: Kysucké múzeum  
     
Sídlo organizácie: Moyzesova 50  
  022 01 Čadca  
  Slovenská republika  
     
 IČO:  36145076  
 DIČ:  2021439563  
     
  nie je platca DPH  
Bank. spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK42 8180 0000 0070 0052 0171  
     
Štatutárny orgán: Mgr. Helena Kotvasová., riaditeľka KM pdfživotopis
     
Forma hospodárenia: Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja  

 


Zameranie Kysuckého múzea:

Kysucké múzeum je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť. 

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má vo svojej správe expozície: Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, stála národopisná expozícia v prírode v Novej Bystrici - Vychylovke, Historická lesná úvraťová železnica, múzejná železnica v Novej Bystrici - Vychylovke, Kaštieľ Radoľa, jeden z najstarších historických objektov na Kysuciach, predstavujúci renesančný typ zemianskeho sídla a Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou ponúkajúce geologickú expozíciu Cesta do stredu Zeme, ktorá poskytuje základnú orientáciu vo svete minerálov pomocou systematickej geologickej zbierky. Ďalšou expozíciou je Kysucká odysea - Od pravekých ľudí po astronautov, ktorá dokumentuje dejiny Kysúc od najstarších lovcov mamutov cez vek Juraja Turzu až po storočie kozmických letov. Nevšedným príbehom Kysuckej odysey prevedie návštevníkov interaktívny audiovizuálny sprievodca. Súčasťou Kysuckého múzea je aj Dokumentačné centrum lesných železníc na Slovensku, špecializované stredisko pri Kysuckom múzeu - poverené komplexnou dokumentáciou vývoja lesných úzkorozchodných železníc v celoštátnom meradle. 


Hlavné činnosti múzea:

  • Zhromažďovanie, ochrana a odborné spracovanie zbierkového fondu z oblasti národopisu, archeológie, histórie a numizmatiky.
  • Vedecko-výskumná činnosť, realizovaná pracovníkmi múzea z vedných oblastí archeológia, história a národopis.
  • Expozičná a výstavná činnosť. Prvou sprístupnenou expozíciou sa stala expozícia zameraná na najnovšie dediny a prítomnosť Kysúc, sprístupnená v rokoch 1979 - 1990.
  • Edičná a publikačná činnosť, zameraná na sprístupňovanie vedeckých poznatkov získaných výskumom
  • Kultúrno-výchovná, odborná a metodická činnosť. Múzejná prezentácia zahŕňa ukážky z rodinného a obradového zvykoslovia v podaní folklórnych skupín a súborov, prácu ľudových remeselníkov, ukážky tradičných a doplnkových zamestnaní. K výstavám sú organizované sprievodné akcie - prednášky a besedy s tematikou spoločenského vývoja regiónu.

 

Plány rozvoja Kysuckého múzea:

 

Zabezpečenie ochrany pamiatok v správe Kysuckého múzea a ich zachovanie pre budúce generácie.

Zvyšovanie povedomia o historickom a kultúrnom význame pamiatok v správe Kysuckého múzea v regionálnom i európskom kontexte.

Realizácia výskumnej a vedeckej činnosti odborných pracovníkov múzea na plánovaných výskumných úlohách a prezentácia ich výsledkov.

Správa a ochrana zbierkového fondu múzea (akvizícia predmetov, ktoré absentujú v zbierkovom fonde, alebo ho dopĺňajú a zhodnocujú), chronologická a druhostupňová evidencia zbierkových predmetov a ich postupná elektronická evidencia, reštaurovanie zbierkových predmetov (vo vlastnej réžii a dodávateľsky), konzervovanie a realizácia vhodného uloženia zbierok v depozitároch.

Skvalitnenie marketingových aktivít a ponúk pre návštevníkov múzea a propagácia lokality ako udržateľnej turistickej destinácie.