„Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc“ 
pri Kysuckom múzeu


ČL. 1
Základné ustanovenia

1. Občianske združenie Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc (ďalej iba združenie) je dobrovoľné, verejnoprospešné združenie občanov a organizácii pôsobiacich v regióne Kysúc.
2. Sídlom združenia je: Moyzesova 50, 022 01 Čadca
3. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

ČL. 2
Cieľ a činnosť združenia

1. Región Kysúc je oblasťou Slovenska, ktorá je bohatá na kultúrne i historické dedičstvo, pamiatky a tradície našich predkov. Uvedomujúc si túto skutočnosť sa občania i organizácie, ktoré majú pozitívny vzťah k tomuto dedičstvu, ako aj zanietenie i chuť zachovať ho pre budúce generácie, v spolupráci a pod odborným vedením odborných pracovísk pôsobiacich v danom regióne, združili za účelom:
a)  pomoci pri uchovávaní a prezentácií duchovných a hmotných hodnôt regiónu Kysúc
b)  mapovanie a prezentácie a publikovanie ľudového folklóru Kysúc
c)  výskumu a prezentácie života a kultúry kysuckého ľudu v minulosti
d)  zvyšovania vedomosti obyvateľov regiónu Kysúc o historických i kultúrnych tradíciách
e)  formy a obsah spolupráce presne upresní vzájomná zmluva medzi občianskym združením a Kysuckým múzeom 
2. Združenie bude pre naplnenie svojich cieľov:
a)  participovať na organizovaní vzdelávacích programov (školy ľudových remesiel) zamerané na revitalizáciu remesiel, tradičných v regióne Kysúc, ktoré môžu zvýšiť atraktivitu vo vzťahu k cestovnému ruchu
b)  v súčinnosti s odbornými organizáciami v regióne a pod ich metodickým vedením spolupracovať na záchrane a obnove kultúrneho dedičstva
c)  spolupracovať s folklórnymi skupinami a súbormi z Kysúc, ktorí sú pokračovateľmi ľudových tradícií našich predkov
d)  pod vedením odborných pracovníkov Kysuckého múzea a iných odborných pracovísk v regióne Kysúc aktívne sa zúčastňovať na podpore snáh a aktivít mládeže (Strom života atď.) pri záchrane, obnove a zveľaďovaní pamiatok v našom regióne ako napr. Historickej lesnej úvraťovej železnice – národnej kultúrnej pamiatky, stavieb ľudovej architektúry, a pod.  

ČL. 3 
Členstvo

1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, jeho cieľmi a uhradí zápisné a členský ročný poplatok.
2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a uhradením zápisného.
4. Dokladom členstva v združení je zápis v členskej knihe.
5. Na návrh predsedníctva alebo 20% členov združenia je možné udeliť čestné členstvo v združení, na ktoré sa nevzťahujú povinnosti o platení zápisného a členského poplatku. Za čestného člena združenia môže byť prijatá osobnosť, ktorá v podstatnej miere prispieva k zvýšeniu dobrého mena združenia.
6. Zánik členstva v združení je možný:
     a)  vystúpením zo združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
     b)  úmrtím člena združenia
     c)  zánikom združenia
     d)  vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia predsedníctva združenia – v prípade, že:
     1.  člen združenia neuhradí príspevok ani po výzve
     2.  člen združenia koná v mene združenia v rozpore s cieľmi združenia
     3.  člen združenia poškodzuje dobré meno združenia
     4.  člen združenia spôsobil svojím konaním združeniu škodu

ČL. 4 
Práva a povinnosti členov

1. Člen združenia má právo najmä:
     a)  podieľať sa na činnosti združenia
     b)  voliť a po dovŕšení 18 rokov byť volený do orgánov združenia
    c)  obracať sa na orgány združenia s podnetmi či sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
    d)  byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.
2. Povinnosti člena sú najmä:
     a)  dodržiavať stanovy združenia
     b)  plniť uznesenie orgánov združenia
     c)  aktívne sa podieľať na činnosti orgánov združenia
     d)  aktívne sa podieľať na činnosti združenia
     e)  uhradiť zápisné do združenia (výšku členského určí členská schôdza)
     f)  platiť členské príspevky (výšku členského určí členská schôdza)                  

ČL.5
Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:
     a)  členská schôdza
     b)  predsedníctvo
     c)  výkonný orgán – riaditeľ združenia
     d)  kontrolná komisia

ČL. 6
Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia tvorená všetkými členmi združenia, ktorí majú splnené ku dňu konania členskej schôdze svoje povinnosti voči združeniu.
2. Členská schôdza najmä:
     a)  schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
     b)  volí a odvoláva členov predsedníctva
     c)  volí a odvoláva členov kontrolnej komisie
     d)  schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
     e)  schvaľuje rozpočet združenia a správu o hospodárení
     f)  rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia
3. Zasadnutie členskej schôdze zvoláva predsedníctvo združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka.
4. Predsedníctvo je povinné zvolať Členskú schôdzu do jedného mesiaca, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia
5. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
6. V prípade, že na Členskej schôdzi nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, posunie predseda (predsedajúci) začiatok Členskej schôdze o jednu hodinu.
7. Ak ani po posunutí začiatku Členskej schôdze ne je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, rozhodujú prítomní členovia združenia.
8. Rozhodnutie členskej schôdze musí byť potvrdené súhlasom 3/5 väčšiny prítomných členov. 

ČL. 7 
Predsedníctvo združenia

Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Členskej schôdzi.
1. Predsedníctvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze.
2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorí sú volení na 3 – ročné funkčné obdobie.
3. Predsedníctvo sa stretáva najmenej štyrikrát ročne.
4. Rokovanie predsedníctva zvoláva a riadi predseda združenia.
5. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
6. Rozhodnutie predsedníctva je právoplatné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
7. Predsedníctvo najmä:
a)  volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu združenia a podpredsedu združenia
b)  zvoláva a pripravuje Členskú schôdzu združenia
c)  schvaľuje plán a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
d)  rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia
e)  zriaďuje kancelárie združeniaf)  určuje platové pomery zamestnancov združenia
g)  rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Členská schôdza nezíde do troch mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia
h)  ustanovuje likvidátora v prípade likvidácii združenia

ČL. 8
Štatutárny orgán (predseda)

1. Štatutárnym zástupcom združenia je predseda, volený spomedzi členov predsedníctva.
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva združenia.
3. Predseda môže so súhlasom predsedníctva delegovať časť svojich právomoci na iných zamestnancov združenia
4. V prípade potreby predsedu v plnom rozsahu zastupuje podpredseda volený spomedzi členov predsedníctva.

ČL. 9  
Riaditeľ

1. Výkonným orgánom združenia je riaditeľ. Výkon funkcie je platený. Riaditeľ môže byť v pracovnom pomere k združeniu.
2. Riaditeľ je štatutárnym orgánom združenia. Je oprávnený v mene združenia konať a podpisovať zaň samostatne, v súlade so závermi predsedníctva.
3. Riaditeľ vykonáva právo hospodárenia s majetkom združenia, resp. s majetkom združeniu zvereným.
4. Na zabezpečenie plynulého chodu združenia navrhuje riaditeľ predsedníctvu združenia prijímať zamestnancov združenia.
5. Riaditeľ riadi chod združenia a zabezpečuje plnenie jeho poslania a úloh uložených Členskou schôdzou.
6. Činnosť riaditeľa kontroluje a riadi Členská schôdza. Riaditeľ sa zúčastňuje na zasadaniach predsedníctva združenia. 

ČL. 10   
Kontrolná komisia

1.kontrolná komisia (ďalej KK) je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. KK má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu.
3. KK sa schádza najmenej dvakrát ročne.
4. KK rozhoduje rovnakým spôsobom ako ostatné orgány združenia.
5. KK navrhuje hospodárenie združenia a predkladá Členskej schôdzi správu o hospodárení združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov.
6. KK kontroluje dodržiavanie stanov združenia a dáva predsedníctvu návrh na postup voči členom, ktorí neplnia svoje povinnosti voči združeniu.
7. V prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi plní KK funkciu rozhodcovského orgánu, ak nie je sama spornou stranou.

ČL. 11
Nezlučiteľnosť funkcií 

1. Členstvo v predsedníctve združenia a v kontrolnej komisii združenia je nezlučiteľné.

2. Zamestnanci združenia nesmú byť členmi kontrolnej komisie združenia.


ČL. 12
Hospodárenie združenia  

1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

2. Združenie hospodári s hnuteľnými i nehnuteľným majetkom združenia podľa platných právnych predpisov.

3. Zdrojmi združenia majetku sú najmä:
     a) vstupný poplatok člena (zápisné)
     b) členské príspevky
     c)dobrovoľné príspevky
     d)dary
     e)dotácie samosprávnych a štátnych orgánov určené na činnosť združenie
     f) granty získané na realizáciu projektov   
     g) sponzorské príspevky
     h) výnosy z majetku
     i)  prijmi z činnosti združenia, najmä :   
         1)  účastnícke poplatky   
         2)  príjmy za publikačnú a vydavateľskú činnosť   
         3)  výnosy z hospodárskej činnosti v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi

4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.


ČL. 13
Zánik združenia 

1. Združenie zaniká rozhodnutím členskej schôdze:

a)  dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
b)  právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustením

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený prostredníctvom združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba. Pri likvidácii likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a zvyšný majetok združenia odovzdá protokolárne neziskovým organizáciám s podobným predmetom činnosti. Zánik združenia oznámi MV SR do pätnástich dní po ukončení likvidácie. 

ČL. 14
Záverečné ustanovenia 

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením združenia.

2. Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.

3. Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok

4. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra