H 03162

Medzi zaujímavé a hodnotné predmety v zbierkach Kysuckého múzea nepochybne patria i obrazy, busty a sošky. Okrem umeleckej majú totiž i dokumentačnú hodnotu, keďže najčastejšie zachytávajú niektorú z významných osobnosti regionálnych či slovenských dejín. Toto konštatovanie platí i v prípade obrazu Petra Jilemnického tvoriacej súčasť zbierkového fondu Kysuckého múzea.


V tomto prípade nejde o originál, ale o reprodukciu diela významného slovenského akademického maliara Maximiliána Schurmanna vytlačenú na hrubšej lepenke určenú na vzdelávacie účely. Hoci ide o reprodukciu, ktorá nemá umeleckú hodnotu, v tomto prípade je podstatný jej dokumentačný význam. Znázorňuje totiž podobizeň významného slovenského pedagóga, politika, no najmä spisovateľa Petra Jilemnického, ktorý je autorom viac než desiatky hodnotných literárnych prác, medzi ktorými dominujú najmä romány so sociálnou tematikou, ako Pole neorané, Víťazný pád (ktoré sa svojim obsahom viažu s kysuckým regiónom), Kus cukru a ďalšie.
Menej zdôrazňovanou stránkou Jilemnického osobnosti je už jeho politické pôsobenie v radoch komunistickej strany a jej ideológie, ktorú vo svojej tvorbe v nemalej miere reflektoval, čo do istej miery vrhá tieň na jeho dielo. I napriek tomu v konečnom dôsledku môžeme konštatovať, že v prípade Jilemnického ide o spisovateľa výrazných kvalít, ktoré mu minimálne na literárnom poli stále patrí výrazné miesto.
V období vzniku obrazu i neskorších reprodukcií slúžiacich najmä pri vyučovaní, sa však na Jilemnického politické pôsobenie nazeralo inak. Po komunistickom prevrate v roku 1948bol považovaný za jedného z najvýznamnejších socialistických spisovateľov. Najmä preto bol častým námetom prác umelcov produkujúcich početné vyobrazenia tejto osobnosti. V období socializmu vznikli desiatky jeho umeleckých podobizní – sôch a sošiek a búst, portrétov, kresieb i ďalších vyobrazení.
Medzi tie patrí i predstavený obraz resp. jeho edukačná reprodukcia. Čo je v tomto prípade zaujímavé –autor spomínaný akademický maliar M. Schurmann– Jilemnického namaľoval posmrtne v roku 1951 (P. Jilemnický zomrel predčasne v máji roku 1949). Ako predloha mu zrejme poslúžila fotografia alebo iná podobizeň vyhotovená pravdepodobne niekedy v druhej polovici 40. rokov v čase, keď Jilemnický patril k výrazným postavám vtedajšieho verejného života. Výsledkom Schurmannovej práce je umelecky hodnotný portrét vyhotovený v štýle tom čase preferovaného socialistického realizmu. Maliar Jilemnického zachytil príznačnej póze dobre dokumentujúcej spisovateľov životný štýl pevne previazaný s filozofiou umenia žiť, ktorá bola príznačná i pre mnohých ďalších umelcov. Autor zachytil Petra Jilemnického sediaceho v ležérnej póze v honosnom ozdobnom kresle. Jednu ruku má vloženú vo vrecku a v druhej drží neodmysliteľnú cigaretu. Oblečené má sako tmavej farby s červenou kravatou a nad ľavým vreckom pripnuté bližšie neidentifikované stranícke vyznamenanie. Datovanie a podpis autora obrazu sa nachádzajú v ľavom spodnom rohu.

Mgr. Martin Turóci, PhD.

Kysucké múzeum