Vážení priatelia

Snahou Združenia je napĺňať ciele a poslanie vyplývajúce zo štatútu Združenia. Na to aby, sme tieto ciele a úlohy pri záchrane a obnove kultúrnych a historických pamiatok mohli realizovať  je potrebné zhromaždiť dostatok finančných prostriedkov. Jedným zo zdrojov finančných príspevkov pre Združenie je i dobrovoľné darovanie 2 % resp. 3% z dane z príjmu. Budeme Vám vďační ak sa rozhodnete podporiť naše Združenie a darujete nám Vaše 2 % resp. 3% zo zaplatenej dane. 

Rozhodnite sa pre nás !

Vami poukázaná suma bude prerozdelená do posledného centu na záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc

Údaje potrebné na poukázanie 2% našej organizácií:

Obchodné meno/názov: Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 36149047

Adresa / Sídlo: Moyzesova 50, 022 01  Čadca

​všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

2% dane postup pre ZAMESTNANCOV:

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň najneskôr do 15.02.2023.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

4. Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2023 - Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc

5. Pozorne si prečítajte celé Vyhlásenie  TU

6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať:

Obchodné meno/názov: Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc
IČO: 36149047


7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa - NIE však poukázaná suma).

8.Obe tieto tlačivá tzn. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte najneskôr do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Adresu príslušného daňového úradu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!***

​Poznámka:

• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

• IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Tlačivá: Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a)  (IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)  

Predvyplnené vyhlásenie údajmi Klubu priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok si môžete stiahnuť TU a tiež je potrebné priložiť aj 

b) Potvrdenie o podaní daňového priznania


2% dane postup pre FYZICKÉ OSOBY:

1. Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2022 - Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc  Občianske združenie, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

2. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií***, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že ste si vybrali:

Obchodné meno/názov: Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc
IČO: 36149047

4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa - NIE však poukázaná suma).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

​Tlačivá pre FYZICKÉ OSOBY

a) Daňové priznanie typu A (online)
alebo

b) Daňové priznanie typu B (online, NOVÉ)

Žiadosť o vystavenie potvrdenia elektronická

Potvrdenie o podaní DP je súčasťou daňového priznania a potvrdia Vám ho iba pri osobnom podaní na daňovom úrade alebo ak podáte daňové priznanie elektronicky.

V prípade, že chcete podať daňové priznanie alebo vyhlásenie elektronicky musíte byť registrovaný a prihlásený na portáli FS a evidovaný na daňovom úrade. Autorizovať/podpísať daňové priznanie môžete kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu, prípadne musíte mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom.


2% dane postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2023:

1. Zo zoznamu prijímateľov na rok 2023 si vyberte jedného prijímateľa - Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2.Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

• V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa.

• Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze venovať pre:

Obchodné meno/názov: Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc
IČO: 36149047

•Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Tlačivá:  Právnické osoby prostredníctvom
a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

Žiadosť o vystavenie potvrdenia elektronická

*** Tlačivá - dobrovoľník - môže poukázať 3% z dane, ak priloží

a) docxPotvrdenie_o_vykonaní_dobrovoľníckej_činnosti_vysielajúca_organizácia.docx

alebo
b) docxPotvrdenie_o_vykonaní_dobrovoľníckej_činnosti_príjemca.docx

Predvyplnené vyhlásenie údajmi Klubu priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok si môžete stiahnuť TU

ZA VŠETKY PRÍSPEVKY ​VÁM ĎAKUJEME !