Modrá Jednoduchá koláž pláží Príspevok na Facebook

Kysucké múzeum zverejňuje Zámer a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/KM/2022 prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu, a to:


1) nebytový priestor - objekt „Krčma z Korne“ o výmere 163 m2, postaveného na pozemku p.č. KN-C 11135 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nová Bystrica v areáli Skanzenu vo Vychylovke. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 957 v Správe katastra Čadca.
2) nebytový priestor – objekt „Oščadnický dom“ o výmere 41,28 m2, postavenom na pozemku p.č. KN-C 11133 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 147 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Nová Bystrica v areáli Skanzenu vo Vychylovke. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 957 v Správy katastra Čadca.
3) nebytový priestor – objekt „Archív“ o výmere 24,75 m2, postavený na pozemku p.č. KN-E 3473/1 – trvalé trávne porasty v katastrálnom území Nová Bystrica v areáli Skanzenu vo Vychylovke. Pozemok je zapísaný na LV č. 4436. Pozemok nie je vo vlastníctve ŽSK ani Kysuckého múzea. Na parcele sa nachádza objekt o celkovej výmere zastavanej plochy objekt je 27,71 m2.
Podmienky nájmu pre uchádzačov sú uverejnené na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa, na webových stránkach www.zilinskazupa.sk a www.kysuckemuzeum.sk.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu: Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 022 01 Čadca tak, aby bola zaevidovaná v podateľni v lehote do 11.04.2022 do 14.00 h.

pdfZámer_a_podmienky_priameho_nájmu.pdf