Názov verejného obstarávateľa: Kysucké múzeum
Sídlo verejného obstarávateľa: Moyzesova č. 50, 022 01 Čadca
Zastúpený: Mgr. Helena Kotvasová
IČO: 36145076
DIČ: 2021439563
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Perďochová (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 9 odseku 9, zverejňuje Kysucké múzeum v Čadci raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou.