irop_hlavička_pages-to-jpg-0001.jpg

Kysucké múzeum vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Regály - vybudovanie otvoreného depozitára; modernizácia etnografického depozitára sakrálie, zvykoslovie, umenie; modernizácia etnografického depozitára textilu.“

Kysucké múzeum vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Spracovanie 3D scén pre tvorbu virtuálnej prehliadky expozície Kysuckého múzea

Predmetom zákazky je spracovanie 3D scén pre tvorbu virtuálnej prehliadky expozície Kysucká odysea vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou za účelom zavedenia virtuálnej a rozšírenej reality, prostredníctvom čoho chce múzeum inovovať, modernizovať a zatraktívniť svoju stálu expozíciu.

Predmet zákazky je možné obstarať vďaka realizácii projektu s názvom „Modernizácia Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou“ – číslo zmluvy MK-008/2022/SOIROPPO3-302071BRX5 z Integrovaného regionálneho operačného program IROP – React Eú.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť tradičné veľkonočné zvyky a tradície formou rovnomenného podujatia a výstavy. V súvislosti so zabezpečením prezentácie veľkonočných zvykov a remesiel, ktoré sa uskutoční dňa 20.3.2022 v Kaštieli Radoľa v čase od 11. – 16. hod., si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem predvádzať svoje ľudové umenie na tomto podujatí. Podmienkou je aby remeslo bolo zamerané na veľkonočnú tematiku.

Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeslá a tradície širokej verejnosti. Jednou z podporných aktivít projektu je aj realizácia kultúrneho podujatia pre verejnosť u hlavného cezhraničného partnera v ČR v Jablunkove.

Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeselné tradície širokej verejnosti.

 

 Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre regionálnych výrobcov a remeselníkov z Českej republiky

 

Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre účinkujúcich z Českej republiky.

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeselné tradície a sprístupniť renesančný Kaštieľ Radoľa širokej verejnosti. V súvislosti so zabezpečením podujatia – Radoľský jarmok, ktoré sa uskutoční dňa 5.7.2022 v Kaštieli Radoľa v čase od 11. – 16. hod., si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem vystúpiť s dobovou hudbou alebo kapelou v priebehu podujatia v rozsahu cca 2 hodín.

 

 Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre účinkujúcich z Českej republiky. Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť tradičné veľkonočné zvyky a tradície formou rovnomenného podujatia a výstavy. V súvislosti so zabezpečením prezentácie veľkonočných zvykov, ktorá sa uskutoční dňa 20. 3. 2022 v Kaštieli Radoľa v čase od 11. – 16. hod., si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem vystúpiť s ľudovou hudbou počas vernisáže výstavy a v priebehu podujatia v rozsahu cca 2 hodín.

Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre dobrovoľných hasičov z regiónu Kysúc - účinkovanie na podujatí Deň sv. Floriána v Ostrave (ČR) dňa 15.10.2022.