irop_hlavička_pages-to-jpg-0001.jpg

Kysucké múzeum vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Regály - vybudovanie otvoreného depozitára; modernizácia etnografického depozitára sakrálie, zvykoslovie, umenie; modernizácia etnografického depozitára textilu.“

Predmetom zákazky je riešenie vybavenia depozitárnych priestorov Kysuckého múzea, ktoré sa nachádzajú v jeho pobočke – vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou. Zákazka pozostáva z vybudovania otvoreného depozitára a jednopodlažnej policovej galérie prostredníctvom systému policových regálov a z vybavenia etnografického depozitára mobilnými a statickými policovými regálmi vrátane sietí na obrazy. Súčasťou predmetu zákazky je aj výroba a dodanie regálu na uloženie textilných papierových roliek. Spolu ide o 4 miestnosti.

Link na zákazku v systéme IS EVO:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/462490

Predmet zákazky je možné obstarať vďaka realizácii projektu s názvom „Modernizácia Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou“ – číslo zmluvy MK-008/2022/SOIROPPO3-302071BRX5 z Integrovaného regionálneho operačného program IROP – React Eú.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 11.04.2023 do 9:00 hod.