Fond malých projektov logo

Výzva na prekladanie cenovej ponuky
Kysucké múzeum, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zákazku s názvom „Rekonštrukcia osobného vozňa lesnej dráhy Oravského komposesorátu (OPAKOVANIE)“.
Bližšie informácie k  výzve sú zverejnené v profile zákazky:
https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=16938063
Zákazka sa realizuje v rámci realizácie mikroprojektu s názvom "Koľajnice nás spájajú" - ev.č. SK/FMP/6c/006 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.