Fond malých projektov logo

 

Výzva na prekladanie cenovej ponuky

Kysucké múzeum, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zákazku s názvom „Výstavné vitríny“.


Bližšie informácie k výzve sú na stiahnutie na uvedených linkoch:
- pdfVýzva_na_predkladanie_ponúk_zákazky_Výstavné_vitríny_-_zmena_termínu.pdf

- pdfoznámenie_-_predlženie_lehoty_1.pdf
- docxPríloha_č_1_k_výzve_výstavné_vytríny_-_návrh_na_plnenie_kritérií.docx

Zákazka sa realizuje v rámci realizácie mikroprojektu s názvom "Oživené tradície bez hraníc“ - ev.č. SK/FMP/11b/07/002 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.

pdfZápisnica_z_vyhodnotenia_ponúk.pdf