Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu na predloženie ponuky na akvizíciu súboru hasičských predmetov 

v súlade s výnimkou podľa § 1 ods. 13 písmena b) nadobúdanie knižničných fondov alebo zbierkových predmetov Zákona č. 343/2015 Z. z. - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zákonom č. 206/2009 Z. z. - Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a v súlade s Výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.

pdfVýzva_na_predkladanie_ponuky_na_akvizíciu_súboru_hasičských_predmetov.pdf

Realizované v rámci projektu Pod patronátom sv. Floriána - ev. č. SK/FMP/6c/08/021 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.