Finančne podporilo MK SR logoKysucké múzeum realizuje pre svoju vysunutú expozíciu Kaštieľ Radoľa projekt s názvom Sprístupnenie kaštieľa Radoľa znevýhodneným skupinám, podporený v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe 2.6. Informačná debarierizácia dotáciou v hodnote 11 140 eur.

Primárnym cieľom projektu je sprístupniť expozičné priestory Kaštieľa Radoľa osobám s poruchami sluchu a osobám nevidiacim a slabozrakým. Sekundárnym cieľom je vytvorenie vybraných reliéfnych obrazov v expozíciách doplnených o audiokomentár a pre nepočujúcich virtuálneho sprievodcu dostupného cez NFC čipy a QR códy. Zámerom je využitím univerzálnych prvkov docieliť, aby všetci návštevníci mali rovnaké právo a možnosť prístupu a pohybu bez fyzických bariér k jednotlivým priestorom a predmetom v objekte.

Kysucké múzeum týmto projektom úspešne nadväzuje na svoju snahu postupne debarierizovať svoje podobočky a priblížiť zverené kultúrne dedičstvo Kysúc aj zdravotne znevýhodneným osobám. Nadväzuje tak na minuloročný pilotný projekt Múzeum kysuckej dediny pre nevidiacich a slabozrakých, cez ktorý sa pdoarilo vydať uniktáneho sprievodcu skanzenom v Braillovom písme. Nepočujúci a nevidiaci návštevníci renesančného Kaštieľa Radoľa sa z novinky budú môcť tešiť už koncom roka 2022.

Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.