Projekty - rôzne

irop_hlavička_pages-to-jpg-0001.jpg

Cieľom projektu je modernizovať priestory Vlastivedného múzea v Krásne na Kysucou, ktoré je vysunutou expozíciou Kysuckého múzea. Zámerom je inovatívnym spôsobom sprístupniť vybrané zbierky prostredníctvom vybudovania otvoreného depozitára, čím dôjde k prepojeniu ochrannej a prezentačnej funkcie depozitára. Týmto spôsobom vznikne špeciálny priestor oddelený od neverejného ochranného depozitára, poskytujúci návštevníkovi náhľad do zákulisia múzejnej ochrany zbierkových predmetov. Obnovou a technickým zhodnotením prejdú aj dva depozitáre etnografie. Ďalšou projektovou aktivitou je inovácia stálej expozície Kysucká odysea, ktorú prostredníctvom zavedenia rozšírenej a virtuálnej reality vrátane 3D tlače posunieme do éry múzejníctva 21. storočia. Týmto spôsobom sa Kysucké múzeum ešte viac priblíži verejnosti a predostrie im modernou a atraktívnou formou kultúrne dedičstvo Kysúc. Modernizáciou prejde aj miesto prvého kontaktu - recepcia s pokladňou. Na zabezpečenie prístupnosti zdravotne znevýhodnených imobilných návštevníkov bude obstaraný schodolez, vďaka ktorému sa hendikepovaní dostanú do všetkých expozičných priestorov. Pre zvýšenie hygienickej bezpečnosti návštevníkov múzeum zakúpi bezdotykové dezinfekčné stojany a germicídne mobilné zariadenie.

Projekt je realizovaný prostredníctvom operačného programu IROP REACT-Eú.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Nenávratný finančný príspevok: 190 000,00  EUR

Príloha 12.3 Plagát s logom MK SR page 0001

visegrad fund logo blue 800px 1    ZSK LOGO ZSK COLOR       vseobecne sirka

 

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dostalo v roku 2020 finančnú podporu z Medzinárodného vyšehradského fondu na projekt Zemepanské mestá – cesta dejinami. Partnermi múzea sa stali slovenské aj zahraničné inštitúcie (Muzeum Těšínska, Maďarský národný archív, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Oravské múzeum, EZÚS TRITIA, Považské múzeum, Muzeum Novojičínska, Muzeum Śląska Cieszyńskiego) a súčasťou projektu boli seminár a remeselnícke tvorivé dielne pre slovenské, české a poľské deti.