Finančne podporilo MK SR logo

Kysucké múzeum sa v roku 2022 zaradilo medzi úspešných žiadateľov v programe Ministerstva kultúry – Sekcia kultúrneho dedičstva, podprogram 2.6. Informačná debarierizácia. Cieľom projektu bolo sprístupniť expozičné priestory Kaštieľa Radoľa osobám s poruchami sluchu a osobám nevidiacim a slabozrakým.

Sekundárnym cieľom bolo vytvorenie vybraných reliéfnych obrazov v expozíciách, doplnených o audiokomentár a virtuálneho sprievodcu pre nepočujúcich, dostupného cez NFC čipy a QR kódy. Zámerom bolo využitím univerzálnych prvkov docieliť, aby všetci návštevníci mali rovnaké právo a možnosť prístupu a pohybu bez fyzických bariér k jednotlivým priestorom a predmetom v objekte.

Na základe medzinárodných dohovorov o sprístupňovaní kultúry a na základe vedeckých výstupov odporúčajúcich univerzálne navrhovanie, nechalo Kysucké múzeum v Kaštieli Radoľa vytvoriť virtuálneho sprievodcu v posunkovom jazyku, ktorý má 6 zastávok. Pre jednoduché sprístupnenie sa vytvorili markery obsahujúce odkazy v QR kóde a NFC čipoch.

Súčasťou interpretácie expozičného obsahu zrakovo znevýhodneným osobám bolo vytvorenie rozprávajúceho rámu pre nevidiacich v počte dva kusy, obsahujúce reliéfny obraz Kaštieľa Radoľa doplnený o audiokomentár a rám obsahujúci vybraný top zbierkový predmet, taktiež s audiokomentárom. Pre rozšírenie ponuky a docielenie variability sa vyrobili do univerzálneho stojana ďalši reliéfne obrazy (plastika svätice - kysuckej madony, medovnikárska forma, odtlačok pečate Kysuckého Nového Mesta, kovové pečatidlo, bronzová hviezdica) doplnené o zvukovú stopu - audiokomentár, ktoré sa budú používať na výmenu. Pre potreby tlmočenia do posunkového jazyka bol odborný text upravený pre potreby nepočujúcich.

Projekt je určený návštevníkom Kysuckého múzea – Kaštieľa Radoľa - nevidiacim a slabozrakým, nepočujúcim a osobám s ľahkou mentálnou poruchou, taktiež účastníkom rôznych vzdelávacích podujatí organizovaných Kysuckým múzeom a aj ako motivácia k realizácii debarierizácie kultúrnych inštitúcií. Rozprávacie dotykové rámy s reliéfnymi zobrazeniami zbierkových predmetov a kaštieľa Radoľa môžu všask využiť aj bežní návštevníci, ktorí si môžu precvičiť svoje hmatové zmysly.

Celkový rozpočet projektu je 11 697 eur, dotácia predstavuje financie vo výške 11140 eur a financovanie z vlastných zdrojov je 557 eur.