Fond malých projektov logo

 

Výzva na prekladanie cenovej ponuky

Kysucké múzeum, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zákazku s názvom „Výstavné vitríny“.

Fond malých projektov logo

Výzva na prekladanie cenovej ponuky
Kysucké múzeum, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zákazku s názvom „Rekonštrukcia osobného vozňa lesnej dráhy Oravského komposesorátu (OPAKOVANIE)“.

Názov verejného obstarávateľa: Kysucké múzeum
Sídlo verejného obstarávateľa: Moyzesova č. 50, 022 01 Čadca
Zastúpený: Mgr. Helena Kotvasová
IČO: 36145076
DIČ: 2021439563
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Perďochová (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 9 odseku 9, zverejňuje Kysucké múzeum v Čadci raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou.