Kysucké múzeum ponúka prednášky pre základné, stredné školy a gymnáziá. Štandardná dĺžka prednášky je cca 45 min. (1 vyučovacia hod.), po individuálnej konzultácii možno upraviť ich dĺžku, obsah, náročnosť i formu podľa požiadaviek cieľovej skupiny. Všetky programy je možné modifikovať podľa konkrétnych požiadaviek učiteľa a aktuálne preberaného učiva. Návrhy iných tém adresujte mailom alebo telefonicky. Prednášky je potrebné vopred nahlásiť a objednať. Realizujú sa v Kysuckom múzeu alebo v niektorej z jeho vysunutých expozícií: v Kaštieli Radoľa, Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou alebo v Skanzene Vychylovka. 

Poplatok za prednášku je cena vstupného do múzea – t. j. 2,00 € pre žiakov a študentov.

Kontakt:
Mgr. Zuzana Markechová (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), tel.: +421/041/432 13 86


HISTÓRIA

Ako vyzeral život na stredovekých Kysuciach?

Prednáška objasňuje životné podmienky obyvateľov stredovekých Kysúc. Odpovedá na otázky o tom, ako videli svet, aké bolo ich spoločenské postavenie, mali možnosti na zmenu? Koľko pôdy obrábali? Čo pestovali? Bol stredovek naozaj temný?...

 Dejiny zdravotníctva na Kysuciach

Prednáška zameraná na sociálne dejiny Kysúc (zdravotné pomery, epidémie a alkoholizmus) od čias Márie Terézie po rok 1918, pričom sa zameriava aj na pôsobenie lekárov, ránhojičov či felčiarov v Trenčianskej župe. Z osobností lekárskej vedy približuje Karola Brančíka a Ivana Háleka.

 Dejiny zdravotníctva a čadčianskej nemocnice v 20. storočí

Prednáška mapuje zdravotnú starostlivosť na Kysuciach v období 20. storočia od čias misie Červeného kríža Britského kráľovstva na Turzovke po vzniku Československa po vybudovanie moderných oddelení čadčianskej nemocnice.

        Dejiny Kysuckého Nového Mesta

Prednáška je zameraná na prezentáciu histórie Kysuckého Nového Mesta. V rámci nej je možné prezentovať témy, ako napríklad vývoj v medzivojnovom období, druhá svetová vojna, vývoj po druhej svetovej vojne, vznik a vývoj závodu na výrobu valivých ložísk a ďalšie témy z dejín KNM.

 História druhej svetovej vojny na Kysuciach

V 20. storočí Kysuce neobišli ani vojenské udalosti. Prednáška približuje ako Kysucké obce zasiahla druhá svetová vojna, pozornosť je venovaná taktiež Slovenskému národnému povstaniu a pôsobeniu partizánskych jednotiek na území Kysúc až po oslobodenie regiónu od nemeckých vojsk.

 História Kysúc

Prednáška predstavuje chronologický exkurz naprieč dejinami kysuckého regiónu od najstarších čias až do prvej polovice 20. storočia. Všíma si jednotlivé medzníky histórie kysuckého regiónu v kontexte dejín Slovenska a strednej Európy. Zvláštna pozornosť je venovaná jednotlivým fenoménom v histórii Kysúc, rozvoju sídelnej štruktúry a významným nálezom v celoslovenskom meradle.

Historické osobnosti Kysúc

Prednáška predstavuje priblíženie širokej palety významných rodákov ako i postáv pochádzajúcich z iných regiónov, ktorých životný osud bol spätý s Kysucami. Obsah prednášky sa zameriava na ich väzby s kysuckým regiónom, približuje stručné životopisné medailóny s akcentom na zaujímavosti z ich životnej dráhy. Rozoberá ich úspechy na poli rozmanitého spektra aktivít ľudskej tvorivosti.

 Jablunkovské šance v dejinách

Prednáška dokumentuje vznik pevností na našom území a ich strategickú obrannú funkciu až po ich zánik. V minulosti Jablunkovské šance predstavovali pevnostný komplex pozostávajúci zo štyroch hlavných – väčších pevností a niekoľkých menších pevnôstok. Dnes sa pozostatky tohto pevnostného systému rozprestierajú na trojmedzí, v pohraničných oblastiach Slovenska, Českej republiky a Poľska.

       

 Úspešné kariéry niektorých šľachticov zo stredovekých Kysúc

Prednáška objasňuje spoločenské postavenie a popisuje úspešnú politickú kariéru niektorých vybraných uhorských šľachticov zo vzťahom ku Kysuciam (pozemkoví vlastníci) v dobovom kontexte. Bohumýr syn Sebeslava – život prvého známeho vlastníka majetku Kysuca počas vlády Bela IV. Rod Balašovcov – sto rokov vlastníctva Kysuckých majetkov významného rodu uhorských oligarchov v tieni bojov o moc. Dominik zvaný Mačka – naplnenie kariérnych možností predstaviteľa nižšej šľachty v ére rozkvetu Uhorska (vláda Ľudovíta Veľkého).

 Vývoj osídlenia Kysúc v stredoveku

Prednáška predkladá ucelený, časovo postupný obraz priebehu vývoja osídlenia regiónu Kysúc počas stredoveku. Objasňuje jednotlivé právne okruhy, na základe ktorých bolo organizované obyvateľstvo (zvykové právo, nemecké právo, Valašské právo). Okrem vývoja jednotlivých dedín vysvetľuje na príklade Kysuckého Nového Mesta fenomén feudálneho mestečka. Objasňuje vzťah zemepánov a hradných panstiev k ich pôde a na nej pracujúcim poddaným. Vysvetľuje tiež funkciu regálnych práv, mýt, cirkevných desiatkov, cechov, monopolov a zvykového práva.

 

ARCHEOLÓGIA

Archeologické nálezy na Kysuciach

Prednáška formou Power-Pointovej prezentácie predstavuje archeologické nálezy na Kysuciach od začiatku 20. storočia, kedy sú evidované prvé archeologické nálezy, až do súčasnosti, pričom oboznamuje aj s výsledkami najnovšieho výskumu v Radoli na Koscelisku.

                         

DEJINY VIED A TECHNIKY

Dejiny kysuckej lesnej železnice

Prednáška približuje dejiny lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke. Ozrejmuje okolnosti výstavby lesnej železničky, jej špecifiká a rozvoj v kontexte hospodárskeho významu úzkorozchodných železníc na území Slovenska.

 Dejiny priemyslu na Kysuciach

Prednáška mapuje vznik a vývoj priemyselnej výroby od počiatkov v prvých rokoch 20. storočia až do dnešných dní. Všíma si predovšetkým nepriaznivú situáciu v období medzivojnovej československej republiky i intenzívny nástup industrializácie po skončení druhej svetovej vojny v obidvoch kysuckých okresoch. V rámci svojho zamerania prináša informácie o všetkých významných priemyselných odvetviach a závodoch pôsobiacich v regióne.

 Košicko-bohumínska železnica a prípojné trate - so zreteľom na Kysuce

Prednáška približuje Košicko-bohumínsku železnicu ako jedno z najvýznamnejších dopravných železničných spojení v niekdajšej rakúsko-uhorskej monarchii, ale tiež v neskoršom Československu. Všíma si význam vybudovania trate s dôrazom na hospodársky a sociálny rozvoj Kysúc a jej vplyv na výstavbu prípojných tratí v regióne.

 Vývoj železničnej dopravy na Kysuciach

Prednáška je venovaná tradícii kysuckého železničiarstva. Všíma si jednotlivé medzníky v rámci výstavby a rozvoja železničnej siete na Kysuciach naprieč historickým vývojom ako i špecifiká typické pre región. Zvláštna pozornosť je venovaná vývoju železničiarstva na Kysuciach a zasadzuje ho do širšieho kontextu vývoja železničnej dopravy na Slovensku a vo svete.

 

NÁRODOPIS

Drotári z Kysúc

Prednáška dokumentuje drotárstvo ako podomové zamestnanie i obchod, ktoré sa sformovalo v severnej časti Trenčianskej stolice (horné Považie a Kysuce). Ako špecifické (neroľnícke) zamestnanie časti mužskej populácie Kysúc predstavuje fenomén, ktorý významnou mierou ovplyvnil tradičnú kultúru regiónu.

 Kysučania a prvá svetová vojna

Prednáška venovaná prvej svetovej vojne, ktorá výrazne zasiahla do životov tisícok mužov z Kysúc, bojujúcich najmä na ruskom, srbskom a talianskom fronte. Súčasne mala vojna dosah na život jednotlivých rodín a ich sociálne pomery, čím významne poznamenala aj dianie v zázemí.

 "Prevrat" a rabovanie na Kysuciach v roku 1918

Koniec 1. svetovej vojny priniesol sériu rabovačiek, ktoré boli namierené hlavne proti krčmárom, obchodníkom, ale i predstaviteľom bývalej uhorskej štátnej moci. Zároveň začal ozbrojený zápas o územie Kysúc a ich začlenenie do novovznikajúcej Česko-Slovenskej republiky.

 Príčiny vysťahovalectva z Kysúc a severného Slovenska do južných oblastí Uhorska

Prednáška približuje dôvody odchodu obyvateľstva kysuckých obcí, hospodárske, politické a historické udalosti v rámci Uhorska, ktoré počas stáročí tento stav vyvolali a s vysťahovalectvom súviseli (turecká expanzia, multietnické a multikonfesionálne problémy Uhorska). Pozornosť je tiež venovaná zakladaniu a usídľovaniu Kysučanov z konkrétnych kysuckých obcí v konkrétnych novosídlených a novozaložených obciach na území dnešného Chorvátska a v západnej časti Srbska.

 Tradičné bývanie, staviteľstvo a architektúra na Kysuciach    

Prednáška dokumentujúca život v chalupách, typy chalúp, vývoj interiéru a jednotlivých izieb s ich vybavením. Zároveň približuje život v dome, ľudovú ochranu stavieb, stolovanie.

 Tradičná kysucká svadba

Prednáška venovaná kysuckej svadbe v minulosti a jej priebehu od predsvadobného obdobia počínajúc záletmi, priezvedami, pytačkami, zásnubami..., svadobného obdobia – od príchodu ženícha pre nevestu až po čepčenie nevesty, končiac posvadobným obdobím.

 

Kaštieľ Radoľa

Prednáška a komentovaná prehliadka expozície 695 rokov - cesta dejinami

Prednáška približuje históriu Kysuckého Nového Mesta. Venuje sa  životu v meste v 17.storočí –  fungovaniu mestskej správy i na sociálno – spoločenským vrstvám žijúcim v meste ako aj  postaveniu mešťanov.

Suňogovci - rod, ktorý vládol Kysuciam

Prednáška je venovaná rodu Suňogovcov, ktorí boli od konca 15. storočia úzko spätý s Kysuckým Novým Mestom.

        Ľudovít Cyril Janota - prvý slovenský "hradológ" a iniciátor vzniku Kysuckého múzea

Prednáška o živote a diele priekopníka slovenskej pamiatkovej starostlivosti a tvorcu myšlienky založenia Múzea Kysúc. Prednáška venovaná päťdesiatemu výročiu vzniku Kysuckého múzea je spojená s ukážkou originálnych dokumentov z pozostalosti Ľ. C. Janotu. 

        Cesta za pokladom 

Zábavno-dobrodružná exkurzia v Kaštieli Radoľa, kde žiaci v rámci kvízu a vylúšteniu tajničky nájdu sladkú odmenu.

    

 

Kontakt:

Web: http://kysuckemuzeum.sk/

Tel.: +421/41/432 13 86

Otváracie hodiny: pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h, nedeľa 10.00 – 16.00 h

/posledný vstup na prehliadku o 15.30 h/

Vstupné: deti, študenti – 2,00 € , pedagogický dozor – vstup zdarma