• Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Biskup nitrianskej diecézy
 • Mgr. Iveta Floreková, historička, Oravské múzeum
 • PhDr. Elena Beňušová, etnografka, Oravské múzeum
 • Ing. Miloš Dudáš, CSc., riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina
 • PhDr. Anna Kiripolská, etnografka, SNM – Etnografické múzeum Martin
 • PhDr. Peter Bednár, CSc., archeológ, Archeologický ústav SAV
 • Mgr. Richard Lacko, PhD., historik, Biskupský úrad Banská Bystrica
 • Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., etnografka, Ústav etnológie SAV
 • PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne
 • PhDr. Martin Krupa, riaditeľ, Liptovské múzeum v Ružomberku
 • PaedDr. Zbyšek Ondřeka, riaditeľ, Múzeum Těšínska v Českom Těšíne
 • Doc. Mgr. Pavol Matula, PhD., Katedra histórie PF UK v Bratislave
 • Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., pedagóg, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach
 • PaedDr. Pavel Hronček, PhD., Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach
 • Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., FF Trnavskej univerzity


Štatút vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci

1. Vedecká rada Kysuckého múzea v Čadci (ďalej len KM) je poradným a iniciatívnym orgánom riaditeľa pri riešení zásadných koncepčných otázok múzejnej práce KM
2. Vedecká rada odporúča a navrhuje riaditeľovi  KM metódy a formy (prostriedky) odbornosti múzejnej práce
3. Vedecká rada sa vyjadruje k ročným i perspektívnym plánom a k zhodnoteniu činnosti KM
a) vo vedeckovýskumnej činnosti
b) v akvizičnej a dokumentačnej činnosti
c) vo výstavnej a expozičnej činnosti
d) v oblasti obnovy nehnuteľných kultúrnych pamiatok
e) v oblasti systémového riešenia činnosti a prevádzky MKD a HLÚŽ v Novej Bystrici – Vychylovke        
4.Vedeckú radu zvoláva riaditeľ KM podľa potreby a aktuálnosti, najmenej však 2x ročne. Program zasadnutia pripravuje riaditeľ KM
5. Predsedom Vedeckej rady je riaditeľ, v jeho neprítomnosti ním poverený zástupca. Agendu Vedeckej rady vedie tajomník, menovaný riaditeľom múzea
6. Vedecká rada môže rokovať za prítomnosti najmenej polovice členov
7. Vedecká rada sa o výsledkoch uznáša formou odporúčania pre riaditeľa KM
8. K riešeniu špeciálnych problémov môže riaditeľ KM prizvať zástupcov špecializovaných organizácii a pracovísk, resp. externých odborníkov
9. Členov Vedeckej rady menuje a odvoláva riaditeľ KM na funkčné obdobie tri roky
10. Členstvo vo Vedeckej rade je čestné
11. Administratívne práce spojené s činnosťou Vedeckej rady zabezpečuje Kysucké múzeum, podobne aj materiálne zabezpečenie zasadnutí (cestovné, stravné a iné výdavky)
 
Tento štatút Vedeckej rady nadobúda účinnosť dňa 16. júna 2008