Vážení bádatelia,
ak máte záujem o bádanie v Kysuckom múzeu, prosíme vás o prečítanie si Bádateľského poriadku, vyplnenie jeho príloh a zaslanie vyplnenej žiadosti o prístup k zbierkovým predmetom a materiálom z dokumentačných fondov Kysuckého múzea.

Bádateľský poriadok a žiadosť si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: Bádateľský_poriadok.pdf

Súčasťou fondov Kysuckého múzea je i knižničný fond a dokumentačné fondy, ktoré sú potrebné pre prácu odborných pracovníkov. Zároveň sú neoceniteľnou pomôckou pri tvorbe expozícií, výstav a mnohých prezentačných podujatí. Slúžia bádateľom a všetkým so záujmom o dianie v regióne.

 

Knižnica Kysuckého múzea:

 • Vedecké a populárno-vedecké diela z oblasti vlastivedy, histórie, ľudovej kultúry, archeológie
 • Zborníky múzeí, zborníky zo seminárov
 • Odborné časopisy vlastivedného a historického zamerania
 • Regionálna tlač
 • Monografie miest a obcí Kysúc
 • Encyklopédie
 • Bibliografie

Knihy sú zapožičiavané len na štúdium v knižnici. V mimoriadnych prípadoch sú knihy požičiavané so súhlasom riaditeľa. Múzeum na požiadanie zabezpečuje xerokópie.

Knižničný a výpožičný poriadok KNIŽNIČNÝ_A_VÝPOŽIČNÝ_PORIADOK_1.pdf
Fotoarchív

 • Fotografie z miest a obcí regiónu
 • Fotografie kultúry a spôsobu života obyvateľstva
 • Fotografie etnokultúrnych a kultúrno – historických javov a udalostí
 • Fotografie zbierkových predmetov

Archív sa skladá z diapozitívov, negatívov, kontaktov a digitálnych záberov.
Negatívy a diapozitívy sú požičiavané len v mimoriadnych prípadoch so súhlasom riaditeľa. Múzeum zabezpečuje skenovanie a uloženie na CD/DVD/USB.


Separáty

 • Publikované a nepublikované príspevky odborných pracovníkov
 • Prednesené príspevky odborných pracovníkov
 • Kópie článkov publikovaných v tlači
 • Kópie archívnych dokumentov

Separáty múzeum poskytuje záujemcom ku štúdiu, zabezpečuje xerokópie.


Výskumné materiály

 • Výskumné správy pracovníkov múzea
 • Výskumné materiály z regiónu Kysúc od  externých spolupracovníkov múzea
 • Diplomové a bakalárske práce venované výskumu v oblasti národopisu, histórie a kultúrnych javov v regióne Kysuce

Výskumné materiály sú poskytované bádateľom k štúdiu.


Archív Etnofilmu

 • Propagačné materiály z jednotlivých ročníkov festivalu
 • Festivalová agenda
 • Fotodokumentácia
 • Archív súťažných a nesúťažných filmov (od roku 1992)

Materiály múzeum poskytuje k štúdiu. Filmy múzeum zapožičiava na prezentačné účely v súlade so štatútom Etnofilmu.


Ostatné materiály

 • Matrice a ozality objektov ľudovej architektúry na Kysuciach
 • Libretá a scenáre výstav a expozícií konaných v Kysuckom múzeu
 • Kresby vybratých zbierkových predmetov Kysuckého múzea
 • Výstrižky z tlače s témou Kysuckého múzea
 • Propagačné materiály Kysuckého múzea

Materiály sú poskytované záujemcom k štúdiu. Výpožičky sú realizované len v mimoriadnych prípadoch so súhlasom riaditeľa.