MUZEUM 01Kysucké múzeum vyhlasuje dvojetapovú súťaž na novú expozíciu “Dejiny Čadce a okolitých obcí”. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vyhlásenie: 30.06.2021

Lehota na predloženie dokladov do 1. etapy: 13.07.2021 do 15:00

Lehota na predloženie ponúk do 2. etapy: 30.08.2021 do 15:00

Vyhlasovateľ: ‌Kysucké‌ ‌múzeum‌

Adresa:‌ ‌         Moyzesova‌ ‌50,‌ ‌022‌ ‌01‌ ‌Čadca,‌ ‌Slovenská‌ ‌republika‌ ‌

Druh podujatia: súťaž návrhov

Administrátor verejného obstarávania: Mgr. Tomáš Adamčík, PhD.; 0904181851; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kysucké múzeum vyhlasuje projektovú verejnú architektonickú dvojetapovú súťaž návrhov, ktorej predmetom je vytvorenie novej stálej expozície „Dejiny Čadce a okolitých obcí“ podľa libreta vypracovaného odbornými pracovníkmi múzea. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Predmetom riešenia bude návrh interiéru a stálej expozície pre Kysucké múzeum a grafického spracovania výstupov pre túto expozíciu, v ktorej budú zakomponované multimediálne zariadenia, SMART riešenia a inovatívne prvky. Celková plocha riešeného priestoru je 110 m2, plocha dotknutých priestorov je 36 m2.

Predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej architektonicko-výtvarnej štúdie. Štúdia bude zahŕňať návrh výstavníckeho systému, preriešenie osvetlenia expozície a spracovanie grafickej -vizuálnej identity celej expozície. 

Štúdia je honorovaná sumou 1500 eur, čo je finálna vyplácaná suma. 

Ďalej vypracovanie dokumentácie pre profesie - výkres elektroinštalačných prác, vypracovanie dokumentácie pre vyhotovenie vstavaného nábytku a častí výstavníckeho systému namieru,  preriešenie detailov, povrchov a dodanie katalógu zariaďovacích predmetov, ktoré sú súčasťou návrhu. Rovnako bude súčasťou nadväzujúcej zákazky vypracovanie grafického spracovania návrhu pre multimediálnu expozíciu, vykonanie odborného autorského dohľadu a vykonanie inžinierskej činnosti súvisiacej s vyššie uvedenými službami. 

Druh súťaže:

podľa predmetu riešenia: kombinovaná architektonicko-výtvarná

podľa účelu: projektová

podľa okruhu účastníkov: verejná neanonymná, ktorá je vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov 

podľa počtu kôl: dvojetapová

 

Porota:

Mgr. Martin Turóci, PhD. (Kysucké múzeum)

PhDr. Marián Liščák, PhD. (Kysucké múzeum)

Mgr.art. Aleš Šedivec - predseda poroty

Mgr.art. Peter Liška

MSc (Arch)  Katarína Labáthová

Náhradníci poroty:

Mgr. Martina Krkošková (Kysucké múzeum)

Ing. arch. Marek Harčarík

Expert poroty:

Mgr. Františka Marcinová, PhD. (Ľubovnianske múzeum, predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku)

Odmena:

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje každému z troch  postupujúcich  účastníkov 2. etapy odmenu za návrh vo výške 1 500,00 €, podľa splnení súťažných podmienok. 

Rozsah odovzdávaných návrhov v 1. etape:

V prvej etape záujemcovia predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcu spracovať návrh v požadovanej vysokej kvalite.

Uchádzač predloží tri svoje referenčné projekty s ich stručným opisom (každý projekt na 1 formát A3, v prípade, že chce účastník prezentovať animácie alebo inú grafickú referenciu, je možné poslať link na online-úložisko, posudzované budú však 3 referencie). Výber referencií by sa mal čo najväčšou mierou približovať k povahe zadania. 

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2. etape:

Vyhlasovateľ očakáva, že súťažný návrh bude vyhotovený v rozsahu 2 súťažných panelov o formáte 700x1000 mm. Panely majú odporúčací charakter, návrh nebude vylúčený ak účastník pozmení túto súťažnú pomôcku.

- pôdorys v mierke 1:50, minimálne jeden charakteristický rezopohľad v mierke 1:50,  axonometria, vizualizácie z ľudského horizontu, detail ilustrujúci základné princípy riešenia, materiálové preriešenie expozície, ďalšie grafické výstupy objasňujúce dôležité momenty návrhu v príslušnej mierke, grafické spracovanie expozície, odhad nákladov na realizáciu.

Účastník predkladá súťažný návrh v elektronickej podobe v dvoch verziách (verzia pre tlač CMYK s orezovými značkami a verziu pre web v RGB, 300 dpi) na e-mailovú adresu administrátora verejného obstarávateľa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Návrhy budú prezentované prostredníctvom videohovoru, za účasti poroty a prezentujúceho uchádzača v rovnakej časovej výmere na uchádzača. Osobné prezentácie prebehnú dňa 03.09.2021 od 09:00 hod. miestneho času. 

Prezentácie- vo formáte PDF- budú odovzdané v deň prezentovania súťažných návrhov pred porotou do 8.00 hod. na email administrátora súťaže. 

Súťažné dokumenty je možné stiahnuť tu:

pdf1_Súťažné_zadanie.pdf

pdf2_Súťažné_podmienky_Nová_expozícia_pre_Kysucké_muzem_doplnené.pdf

docx03_Identifikácia_účastníka_a_čestné_vyhlásenie_vzor_.docx

Súťažné pomôcky:

7a_2D podklady,  7b_3D model; 7c_fotodokumentácia,  7d_videodokumentácia - dostupné na externom úložisku:

https://uloz.to/tam/f7419a92-591d-4cad-9b47-c977d0079550

pdf7e_Libreto_Dejiny_Čadce_a_okolitých_obcí.pdf

pdf7f_výber_zbierkových_predmetov_do_expozície.pdf

jpg7g_layout__predloha_súťažných_panelov.JPG

 

Otázky a odpovede k 1. etape súťaže:

docxOtázky_a_odpovede_k_1._etape.docx