logo_sr_cr


FOND MIKROPROJEKTOV


Kysucké múzeum v Čadci začalo s realizáciou už siedmeho cezhraničného projektu  v spolupráci s cezhraničným partnerom v rámci programovacieho obdobia 2007-2013,  Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Projekt pod názvom Spoločné potulky po expozíciáchje zameraný na podporu rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom cielenej propagácie expozícii múzeí ako destinácií cestovného ruchu v prihraničnom regióne. Cezhraniční partneri sa spoločne budú podieľať na vydani propagačných materiálov informujúcich verejnosť o ich expozíciách a múzejnej činnosti.

Aby sa dosiahol stanovený cieľ, je nutné zrealizovať niekoľko dielčich cieľov ako napr. zabezpečenie profesionálnej propagácie expozície a aktivít múzeí prostredníctvom propagačných materiálov zabezpečujúcich prezentáciu najdôležitejších atraktivít cezhraničných regiónov a zároveň ponúknuť a poskytnúť všetky dostupné informácie potencionálnym návštevníkom regiónov prostredníctvom prezentácie uceleného obrazu o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu.

Úlohou projektu je taktiež ďalšie rozvíjanie spolupráce s cezhraničným partnerom, podieľať sa spoločne na implementácii projektu - utužovanie cezhraničného partnerstva. Projekt sa bude realizovať v mesiacoch apríl – jún 2015. Výstupom z projektu bude nielen vydanie niekoľkých druhov propagačných materiálov jednotlivých expozícií múzeí, ale aj obstaranie propagačných predmetov  a roll-upov. Už v apríli sa stretnú zástupcovia oboch cezhraničných múzeí v súvislosti s plánovaním aktivít na zabezpečenie všetkých plánovaných výstupov projektu. Partneri budú  naďalej v kontakte až do úspešného dokončenia celého projektu.


Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci - Žilinský samosprávny kraj.